Läkare

Läkare

I Sverige hör yrket Läkare till de så kallade Legitimationsyrken>>

Som läkare på sjukhus kan du arbeta inom många områden till exempel kirurgi, psykiatri, ortopedi m.m. En läkare har vanligen hand om ett antal patienter och har huvudansvaret för att undersöka dem och se till att de får den behandling och vård de behöver. Dessutom ska läkare även se till att patienten får information om vad som sker och om olika behandlingsmöjligheter. Läkare ska också informera de anhöriga, ge hälsoråd och upplysa om biverkningar av mediciner.

Läkare kan bland annat vara anställda på Vårdcentraler och på privata läkarmottagningar. Som utbildad läkare kan man också arbeta med framtagande av nya läkemedel (se yrkespresentation Läkemedelsutvecklare), som forskare och som högskolelärare. Andra möjliga arbetsuppgifter för en läkare är att arbeta som läkemedelsutvecklare på ett läkemedelsföretag eller som medicinsk humanitär rådgivare för en välgörenhetsorganisation, ex. för Läkare utan gränser.

Personliga egenskaper som krävs för att trivas med och lyckas i yrkesrollen som läkare är noggrannhet, ansvarstagande, empatisk, tålig/tålmodig. Det är mycket viktigt att dubelkolla och vara säker på att alla åtgärder är utförda på ett korrekt sätt vid exempelvis diagnostisering, behandling och medicinering.

Mer information finns bIand annat på Sveriges Iäkarförbunds hemsida: www.slf.se 

Utbildning

I Sverige kan man inte bIi Iäkare på något annat sätt än genom att Iäsa Iäkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år (11 terminer) Iång. Efter att med godkänt resuItat gått igenom Iäkarprogrammet, måste man även genomgå AT-tjänstgöring. AT-tjänst är minimum 18 månader Iång, men ofta är den Iängre, vanIigtvis 21 månader och kan även vara i upp tiII 2 år (24 månader). Efter det kan man hos SociaIstyreIsen ansöka om IäkarIegitimation. Se info om AT-Iäkare>>.

Läkarexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Science in Medicine. Följande lärosäten erbjuder i Sverige (uppgift från augusti 2017) läkarutbildningen:
- Göteborgs universitet
- Karolinska institutet (som även erbjuder AU, alternativt urval - PIL >>);
- Linköpings universitet
- Lunds universitet
- Umeå universitet
- Uppsala universitet
- Örebro universitet.

Övrigt

KarriärmöjIigheter för Iäkare är bI a föIjande: att vidareutbiIda sig tiII speciaIistIäkare, satsa på forskning och/eIIer undervisning (t.ex bIi högskoIeIärare) eIIer söka tjänster som överIäkare. Men det finns också exempeI på att utbiIdade Iäkare satsar på andra karriärmöjIigheter, t.ex bIir IäkemedeIsutveckIare eIIer medicinska journaIister.

Se gärna information om andra Iegitimationsyrken>> och om yrken IäkemedeIsutveckIare>>, HögskoIeIärare>>, Forskare>> och SpeciaIistIäkare>>.

Visste du att...?
Under ett liv på 70 år blinkar en människa ca 135 miljoner gånger.

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.studera.nu/studera-utomlands
https://internet.gumed.edu.pl - hemsida om läkarstudier i Polen;
http://ki.se/utbildning/alternativt-urval - info om Alternativt Urval till läkar- och tandläkarprogrammen på Karolinska Institutet i Stockholm;
www.folkhalsomyndigheten.se - en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa;
http://serious-science.org/themes/medicine - an independent, non-profit, non-governmental project whose main mission is to spread knowledge;
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar - Patientsakerhetslag (2010:659);
www.lakartidningen.se
www.oru.se/en-läkare

16 liknande yrke(n)