På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Socionom

Socionom

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer .

Du ska hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Utbildning

Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där man läser bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.
I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.
Studerande på Socionomprogrammen får också obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning och tränas in i professionen genom personlig professionell utbildning (PPU).
___________________
*"Generalistutbildning" betyder att studenterna får kunskaper inom ett mycket brett kunskapsfält.

Auktoriserad socionom
Auktorisation som socionom kan man få efter att ha arbetat med arbetsuppgifter inom socionomyrket i minst tre år samt om man även uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR.

Karriär

Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt (t.ex som Socialsekreterare eller Fältassistent alternativt jobba med utredningar av behov för äldre och funktionshindrade eller göra barnavårdsutredningarinom Socialtjänst eIIer få jobb som Frivårdsinspektör inom KriminaIvården) men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år. På magister- eller masternivå fördjupar man sig ytterligare inom enskilda kunskapsområden.
Många socionomer Iäser påbyggnadsutbiIdningar som Ieder tiII att de kan få arbeta som Kuratorer.
Som utexaminerad socionom kan man också välja att vidareutbiIda sig inom samtaIsterapi och bIi t.ex Psykoterapeut.

Yrkesporträtt
>> Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.
Möt >> Oscar som jobbar som Socialsekreterare och >> Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation, i Järfälla kommun.

Övrigt

Lilla ordboken
HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII ta deI av information om föIjande yrken:
Utredare
PsykoIog
Beteendevetare
Ungdomscoach
SIUS-konsuIent
SociaIpedagog
SociaI brobyggare
SkoIvärd/skoIvärdinna
FäItarbetare
Enhetschef inom sociaI omsorg.

Vilka yrken kan man satsa på om man egentligen vill bli socionom men kommer ej på socionomprogrammet?
Svar:
Boendestödjare/boendekoordinator, behandlingsassistent, socialpedagog/behandlingspedagog, social brobyggare, kriminalvårdare, stödpedagog, aktivitetspedagog, SIUS-konsulent, arbetsförmedlare, ungdomscoach kan vara funktioner/arbetsuppgifter som man kan få utan att vara socionom.

Andra utbildningsvägar
Alternativa utbildningar, som ej leder till socionomexamen, men som rekommenderas i fall man vill men inte kan läsa till socionom, dvs på sätt och vis "liknande utbildningar" är bl a: 
- på LiU ges ett kandidatprogram som heter Samhälls- och kulturanalys och ibland kan vissa av f d studenter från den utbildningen få samma typ av tjänster, som annars socionomer brukar få (om de bygger på med studier i socialrätt). Se gärna info på liu.se/utbildning.
- Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp (treårig högskoleutbildning);
- Beteendevetenskapliga kurser och program;
- Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp (treårig högskoleutbildning);
- Socialpedagogutbildningen eller Socialpsykologiska programmet;
- kandidatexamen med huvudområde psykologi eller sociologi (som gör dig anställningsbar bl a inom försäkringskassa (FK) och arbetsförmedling (AF)
samt
- icke-akademiska utbildningar, ex. till Socialpedagog/behandlingsassistent som finns inom yrkeshögskola och folkhögskola.

Länktips
http://campustelge.se/ett-nytt-satt-att-se-varlden - läs artikel om Linnéa som gjorde, under sin socionomutbildning, praktik i Bolivia
ivo.se - Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- & sjukvård, hälso- & sjukvårdspersonal, socialtjänst & verksamhet enligt lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade (LSS)
www.mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället
mfd.se - bloggar om delaktighet och funktionsvariation
www.hig.se - info om socionomprogrammet på Distans på Högskolan i Gävle
https://friends.se - mot kränkningar på nätet
www.syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
www.vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

www.oru.se/en-socionom
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger
http://barnrattsbyran.se

25 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.