På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Socionom

Socionom

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer .

Du ska hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Utbildning

Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där man läser bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.
I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.
Studerande på Socionomprogrammen får också obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning och tränas in i professionen genom personlig professionell utbildning (PPU).
___________________
*"Generalistutbildning" betyder att studenterna får kunskaper inom ett mycket brett kunskapsfält.

Inom de flesta** socionomprogram i Sverige är det möjligt att också ta ut en kandidatexamen i socialt arbete.
Då kursen som innehåller kandidatuppsatsen 15 hp, ligger på sjätte terminen (uppgift från november 2018), har studenter efter avslutad termin 6 sammanlagt 180 hp och kan ta ut en kandidatexamen. Men endast en minoritet väljer ta ut kandidatexamen efter termin 6. Den stora majoriteten läser sin sjunde termin (30 hp på avancerad nivå) för att därefter ta ut socionomexamen (yrkesexamen).
___________________
** Det finns socionomprogram i Sverige som inte erbjuder möjlighet att ta ut kandidatexamen i socialt arbete. Om detta är viktigt för dig, kontrollera gärna på förhand med det lärosäte där du vill studera.

Auktoriserad socionom
Auktorisation som socionom kan man få efter att ha arbetat med arbetsuppgifter inom socionomyrket i minst tre år samt om man även uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR.

Karriär

Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt (t.ex som Socialsekreterare eller Fältassistent alternativt jobba med utredningar av behov för äldre och funktionshindrade eller göra barnavårdsutredningarinom Socialtjänst eIIer få jobb som Frivårdsinspektör inom KriminaIvården) men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år. På magister- eller masternivå fördjupar man sig ytterligare inom enskilda kunskapsområden.
Många socionomer Iäser påbyggnadsutbiIdningar som Ieder tiII att de kan få arbeta som Kuratorer.
Som utexaminerad socionom kan man också välja att vidareutbiIda sig inom samtaIsterapi och bIi t.ex Psykoterapeut.

Yrkesporträtt
Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.
Möt  Oscar som jobbar som Socialsekreterare och Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation, i Järfälla kommun.

Övrigt

Lilla ordboken
HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII ta deI av information om följande yrken:
Utredare
PsykoIog
Beteendevetare
Ungdomscoach
SIUS-konsuIent
SociaIpedagog
SociaI brobyggare
SkoIvärd/skoIvärdinna
FäItarbetare
Enhetschef inom sociaI omsorg.

Vilka yrken kan man satsa på om man egentligen vill bli socionom men kommer ej på socionomprogrammet?
Svar:
Boendestödjare/boendekoordinator, behandlingsassistent, socialpedagog/behandlingspedagog, social brobyggare, kriminalvårdare, stödpedagog, aktivitetspedagog, SIUS-konsulent, arbetsförmedlare, ungdomscoach kan vara funktioner/arbetsuppgifter som man kan få utan att vara socionom.

Andra utbildningsvägar
Alternativa utbildningar, som ej leder till socionomexamen, men som rekommenderas i fall man vill men inte kan läsa till socionom, dvs på sätt och vis "liknande utbildningar" är bl a: 
- på LiU ges ett kandidatprogram som heter Samhälls- och kulturanalys och ibland kan vissa av f d studenter från den utbildningen få samma typ av tjänster, som annars socionomer brukar få (om de bygger på med studier i socialrätt). Se gärna info på liu.se/utbildning.
- Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp (treårig högskoleutbildning);
- Beteendevetenskapliga kurser och program;
- Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp (treårig högskoleutbildning);
- Socialpedagogutbildningen eller Socialpsykologiska programmet;
- kandidatexamen med huvudområde psykologi eller sociologi (som gör dig anställningsbar bl a inom försäkringskassa (FK) och arbetsförmedling (AF)
samt
- icke-akademiska utbildningar, ex. till Socialpedagog/behandlingsassistent som finns inom yrkeshögskola och folkhögskola.

Robothandläggare
Robothandläggare och mjukvarurobot (eller digital medarbetare eller RPA, robot process automation) används för att beskriva digitala program som används för att automatisera handläggnings-arbete.  
I detta fallet används ordet "robot" som en metafor (eftersom det rör sig då inte om en fysisk maskin) för att förklara att programmen utför arbetsuppgifter som annars brukar utföras av människor. 
Exempel på användning av Robothandläggare finns (uppgift från december 2018) inom Socialtjänsten i Trelleborg (i Skåne) och i Nacka (Stockholms län), där Robothandläggare analyserar ansökningar om "socialbidrag" (försörjningsstöd) och ger förslag på beslut, som sedan fattas av en "mänsklig beslutsfattare". Källa: skl.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.