Psykoterapeut

En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi.

I Sverige hör yrket till de "Reglerade yrken" och är det ett av de så kallade Legitimationsyrken, där SocialstyreIsen utfärdar Iegitimation.

Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik. Det är också vanligt att arbeta inom barn- och vuxenpsykiatrin samt på vårdcentraler. 

Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera de identifierade problemen.

Behandlingen som psykoterapeuter genomför, kan ske som kort- eller långtidsterapi för individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi det handlar om. Några exempel på etablerade psykoterapiformer är: psykoanalytisk och psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.
Många psykoterapeuter är egna företagare med egen privat praktik.

Du som är intresserad av detta yrke, kanske också vill ta del av andra yrkespresentationer, förslagsvis se i första hand information om Samtalsterapeut, Familjerådgivare och Familjebehandlare men du kan också läsa om andra yrken inom område Hälsa och sjukvård och inom Socialt arbete.

För mer information var god gå in på www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se.

Utbildning

Titel "psykoterapeut" och legitimation* nås i Sverige endast via en högskoIeutbildning Psykoterapeutprogrammet, som är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel för psykologer, socionomer och läkare

Behörighet till psykoterapeututbildningen
För att få tillträde till psykoterapeutprogrammet måste man bland annat ha genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning**.
Man måste också inkomma med Intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att man under psykoterapiutbildningen, som pågår i 3 år på halvtid, ska inom sin anställning ha möjlighet att jobba med relevanta arbetsuppgifter (dvs med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i tillräckligt stor omfattning) och ett löfte/försäkring om att man under utbildningstiden ska kunna erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut.

Legitimerade psykologer och läkare med specialistutbildning i psykiatri (psykiatriker) brukar anses vara behöriga till psykoterapeutprogrammet. Antagningskraven varierar dock, vilket bl a beror på olika inriktningar inom olika psykoterapiprogrammen, och man måste därför alltid kontrollera vad som gäller hos respektive utbildningsanordnare. 

De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är i grunden Psykologer, (som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog eller till psykoterapeut). En annan yrkesgrupp som ganska ofta forsätter vidareutbilda sig till psykoterapeuter är socionomer

*Legitimation för psykoterapeuter utfärdas av Socialstyrelsen. Den gäller endast för den terapiform (t.ex psykodynamisk terapi eIIer kognitiv beteendeterapi, en vanIig förkortning - KBT) den utfärdats för. Legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut finns på psykoterapeutprogrammet inom högskola/universitet. Utbildningen omfattar tre år på halvtid och finns vid flera av landets högskolor och universitet samt hos ett antal fristående (privata) utbildningsanordnare.

**Den grundläggande psykoterapiutbildningen, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg1 om 45 högskolepoäng, kan erbjudas bland annat på studieförbund och hos andra fristående (privata) utbildningsanordnare.

Visste du att...?
Att tillskriva "döda ting" mänskliga egenskaper är ett fenomen som kallas för antropomorfism. Ex. finns det människor som pratar med och ibland även tro sig ha en sort "relation" till uppstoppade gossedjur, kläder, möbler och böcker. Ofta är det ensamma männskor som saknar ett relevant socialt sammanhang som ägnar sig åt att skapa "mänskliga relationer" med "döda ting".

Övrigt

"Psykoterapiexamen" brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Psychotherapy.

För mer info om utbilIdning se Karolinska Institutets hemsida:
http://ki.se/utbildning/1qa067-basutbildning-i-psykoterapeutisk-metod
och
http://ki.se/utbildning/2pt16-psykoterapeutprogrammet

Fler nyttiga länkar
www.wonsa.se/sv/psykologisk-traumamottagning
www.bup.se/sv/Fraga-BUP
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.samradsforum.se
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
https://pingpong.ki.se - information om psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet
stat-inst.se - SiS (Statens institutionsstyrelse) en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård, som tar hand om ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem samt tar emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training)
www.framtid.se/yrke/reglerade-yrken - info om "Reglerade yrken"
www.syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
www.psykoterapicentrum.se
http://angestgoteborg.blogspot.se
www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

7 liknande yrke(n)