På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

PTP-psykolog

PTP-psykolog

PTP är en förkortning som står för "praktisk tjänstgöring som psykolog".

En PTP-psykolog är en psykolog som har tagit sin psykoIogexamen (det viII säga med godkända resuItat har studerat i fem år på psykologprogrammet på universitetet i Sverige) men ännu inte fått sin legitimation. För att få legitimationen måste man först jobba ett år som PTP-psykolog och ha under tiden handledning av legitimerat psykolog i minst en 1 timme per vecka. Det är alltså ungefär samma modeII som för läkare, där en AT-läkare måste tjänstgöra en viss tid (minst 18 månader) för att sedan kunna ta ut sin legitimation.

Psykologins delområden
Arbets- & organisationspsykologi - studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner & handlingar i förhållande till arbetets innehåll & organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper & organisationer.

Biologisk psykologi - är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå & förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden.

Ekonomisk psykologi - studerar ekonomisk relevant beteende med hjälp av teorier & metoder från psykologin.

Emotionspsykologi - är den del av psykologin där man studerar känslomässiga reaktioner & tillstånd.

Funktionsvariationspsykologi - studerar varaktiga funktionsnedsättningar med syfte dels att beskriva & förklara dem & deras konsekvenser för individen, dels med syfte att minska, eliminera eller kompensera dessa konsekvenser som kan utgöra hinder för full social delaktighet.

Hälsopsykologi - Hälsopsykologins tillämpningsområde är kroppslig hälsa & ohälsa. Dess ambition är att med psykologisk kunskap bidra till förståelsen av hur hälsa bibehålls & ohälsa uppkommer samt att med psykologiska metoder förebygga ohälsa & befrämja tillfrisknande från sjukdom.

Idrottspsykologi -  inbegriper dels forskningsverksamhet där individers idrottsrelaterade upplevelser, reaktioner & handlingar studeras under fysiskt arbete, dels professionell verksamhet såväl av prestationspsykologisk som av hälsoinriktad natur.

Klinisk psykologi - betecknar dels professionell verksamhet som avser att förebygga, bota & lindra mänskligt lidande & psykiska komponenter av ohälsa, dels systematisk utforskning av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling & prevention av kliniska psykiska tillstånd.

Kognitionspsykologi - behandlar hur människor förstår sin omvärld & sig själva samt hur de utvecklar & använder olika färdigheter (mentala processer & strukturer i dessa sammanhang beaktas).

Kulturell psykologi - behandlar människan i sitt kulturella sammanhang; människans kulturellt påverkade förståelse av sin omvärld & dess möjligheter ses som primär för att förstå människan & mänskligt agerande.

Militärpsykologi - innefattar tillämpning av den vetenskapliga psykologins teorier & metoder i militär verksamhet.

Miljöpsykologi - är det område inom psykologin där tillämpad & grundläggande tvärvetenskaplig forskning bedrivs med syfte att fastställa & förklara samband mellan egenskaper hos den fysiska miljön & människors psykologiska reaktioner såväl som att fastställa & förklara hur människors handlingar påverkar den fysiska miljön. Se yrkespresentation Miljöpsykolog.

Missbrukspsykologi - är ett kunskapsområde som behandlar olika psykologiska aspekter av riskbruk, missbruk & beroende. Inom området studeras, utifrån olika psykologiska teorier, hur dessa tillstånd uppkommer, utvecklas & vidmakthålls. Även utredningsförfaranden, bedömningsmetoder, psykosociala & psykoterapeutiska interventioner samt återfallspreventiva insatser undersöks. Se yrkespresentation Alkohol- & drogterapeut.

Motivationspsykologi - studerar processer & innehåll vad gäller drivkrafter för & reglering av mänskligt beteende (inklusive handlingar & tänkande). Motivationspsykologi studerar också betydelsen av kontrollstrukturer, inklusive målsättande & annan planering av beteendet för faktiskt förverkligande av det samma. Se yrkespresentation Motivationspedagog.

Musikpsykologi - i det delområdet av psykologin studerar man människors upplevelser & beteenden i samband med musik & hur dessa betingas av olika egenskaper i musiken, i människan & i den aktuella situationen. Se yrkespresentation Musikterapeut.

Neuropsykologi - är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå & förklara normala & sjukliga psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande skeenden i centrala nervsystemet.

Pedagogisk psykologi - berör olika aspekter & dimensioner av människors utveckling, förändring & lärande, samt vilka betingelser som underlättar eller försvårar lärande i en utvecklingsprocess.

Perceptionspsykologi - är studiet av den förmåga som gör att biologiska organismer kan få information om den yttre världen ("miljöperception") & världen inom oss ("kroppsperception"), ofta i avsikt att kunna interagera med omvärlden.

Personlighetspsykologi - studerar sådana nedärvda & förvärvade psykologiska strukturer & processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer & bidrar till organisation (coherence), kontinuitet & stabilitet (consistency) i personens beteende.

Politisk psykologi - är det vetenskapliga studiet av hur psykologiska faktorer påverkar människors politiska uppfattningar &/eller politiska beteenden.

Psykofysik - är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination & främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception & kognitionspsykologi, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi & socialpsykologi.

Religionspsykologi - är inriktad mot att beskriva, förstå & förklara religionens psykologiska grunder, beståndsdelar & konsekvenser.

Rättspsykologi - syftar till att utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv studera den rättsliga arenans aktörer (t.ex. gärningsmän, offer, vittnen, poliser & jurister) samt att via vetenskaplig forskning ta fram kunskap som kan omsättas i polisiära & juridiska sammanhang.

Socialpsykologi - är den del av psykologin som studerar & försöker förklara hur vår sociala omvärld (individer, grupper) påverkar vårt beteende (tankar, känslor & handlingar).

Teknikpsykologi - handlar om samspel mellan människor & mer eller mindre komplexa & automatiserade tekniska system.

Utvecklingspsykologi - är inriktad mot att beskriva & förklara såväl psykologiska förändringar som inträffar under hela livsförloppet, som kontinuitet i utvecklingen.

Visste du att...?
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

För mer information var god se föIjande yrkespresentationerna: Svenska Iegitimationsyrken och PsykoIog.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.