På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Socionomyrken Spela filmen

Socionomyrken

Socionom är en examensbeteckning (yrkesexamen) för personer som tagit examen efter att ha med godkända resultat genomgått socionomprogrammet på högskolenivå (på en högskola eller på ett universitet).

Som utbildad socionom har man möjlighet att arbeta inom många olika branscher, men i första hand inom det sociala området. Gemensamt för dessa professioner är att man arbetar med människor i olika skeden av livet och ofta möter individer som befinner sig i svåra situationer.

I första hand ska socionomer hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sina liv. För att kunna göra det måste man ha stor kunskap i hur både människor och samhället fungerar. Man måste kunna se helheten i sitt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för de personer som man arbetar med.

Förr i tiden har socionomer oftast varit anställda inom kommun, landsting eller staten. Idag blir det allt vanligare att socionomer arbetar hos privata arbetsgivare eller blir egna företagare.

Det vanligaste yrket som nyutexaminerade socionomer är verksamma inom är Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten - i första hand med utredningar om socialbidrag, familjeärenden, barn och ungdomar eller missbrukare. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser.

Fältarbetare/fältassistent arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet, ofta med ungdomar eller vuxna missbrukare.

Nedan nämns det några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete:

Behandlingsassistent eller Socialpedagog; hen arbetar oftast på behandlingsinstitutioner med vuxna missbrukare eller med ungdomar med olika typer av svårigheter.

Biståndsbedömare/biståndshandläggare är anställda inom socialtjänsten; de har till uppgift att bedöma den enskildes behov av praktisk/ekonomisk hjälp och stöd från samhället. Det kan handla om rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.

Personligt ombud arbetar för att hjälpa människor som är mycket gamla eller som har psykiska funktionshinder och ger hjälp i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge stöd och service åt dessa personer. Personliga ombud samordnar vårdinsatserna och verkar för att stödja och motivera människor att ta emot det stöd de behöver och har rätt till.

Familjerådgivare ger råd och stöd till personer som upplever problem i sina relationer. Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Vidareutbildning inom familjeterapi krävs för att man ska kunna få anställning som familjerådgivare.

Adoptionskonsult kan ha olika arbetstitlar, som t.ex adoptionssamordnare eller adoptionskoordinator.

Skolkuratorn arbetar med elever, lärare och föräldrar i skolan. Kuratorn kan arbeta med mindre grupper av lärare eller elever, men har också viktiga övergripande arbetsuppgifter när det gäller arbetsklimatet i skolan. En annan viktig uppgift som kurator har är att motverka mobbing.

Enhetschefer inom kommunal socialomsorg, t.ex inom äldre och handikappomsorg planerar, organiserar och leder arbetet i olika boendeformer eller inom äldre- och handikappomsorg.

Socionomer kan även arbeta inom hälso och sjukvård, anställda av Landstinget.

Kuratorn inom sjukvården arbetar med stödsamtal, anhörigkontakter och krisbearbetning. Även en del arbetsuppgifter av praktisk karaktär, exempelvis vid utskrivningar av patienter. Kuratorn kan även arbeta inom primärvården, exempelvis på en vårdcentral eller inom öppen barn och vuxenpsykiatri. Arbetsuppgifterna kan ligga i krisbearbetning, stödsamtal och kontakter med anhöriga till de drabbade.

Frivårdsinspektörer är anställda av staten. De arbetar med att återanpassa personer som har dömts till straff efter att ha begått olika typer av brott.

Rehabiliteringshandläggare/rehabiliteringskoordinatorer kan vara anställda av Försäkringskassan. Deras arbetsuppgifter ligger i att arbeta med rehabilitering och återanpassning av personer med mål att de ska återgå till arbete.

Socionomer inom privata verksamheter kan till exempel verka som personalkonsulenter inom företagshälsovård eller som konsulter inom samhällsplanering, organisationsutveckling och rekrytering, dvs kan bl a vara rekryterare.

Arbete inom Rättsväsendet
Med grundutbilnding från socionomprogrammet kan man bl.a få anställning som Forensisk socialutredare.

#metoo Consultant - är en specialiserad yrkesroll som har till uppgift att göra världen till en bättre plats, genom att påverka hur människor och organisationer (företag, myndigheter och övriga organisationer) agerar.

Verktyg och metoder
Inom socionomyrken kan en mängd olika metoder och verktyg användas; ofta använder man dem i olika kombinationer, dvs inte nödvändigtvis bara en metod åt gången och individanpassar sitt arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för meningsfulla möten.
Några av de verktyg/metoder som används av personer i socionomyrken är de så kallade "samtalsverktygen" och nämns nedan:

  • Motiverande samtal (en vanlig förkortning är MI, som står för eng.motiv.intervju) - är en metod som betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till att åstadkomma en positiv förändring.
  • Tydliggörande pedagogik - en metod, som har som sitt syfte att göra det som sker omkring oss, mer begripligt och hanterbart.  

Yrkesporträtt
Möt  Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation, och  Oscar som jobbar som Socialsekreterare - i Järfälla kommun;
Möt socionomen Jeanette, som strävar efter att äldrevård bättre ska ta vara på de äldres förmågor & förbättrar deras livskvalitet.

Lilla ordboken
LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga (personer upp till 21 år).

Länktips

12 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.