På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Kort&Gott: Hydrogeologer arbetar med frågor kring det rörliga grundvattnet, inklusive frågor med föroreningsspridning i mark och grundvattenmagasin.
Markens hydrogeologiska egenskaper ligger i fokus för hydrogeologernas arbetsuppgifter.
_________________________

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället.

Hydrogeologen arbetar med det rörliga grundvattnet i så kallade grundvattenmagasin. Hen studerar hur grundvattnet där påverkas av olika ingrepp och störningar (uttag, infiltration, förorening), och hur sådan påverkan sprids i tid och rum.
Hydrogeologen tar därför fram och beskriver markens grundvattenmagasin och dess egenskaper, som markens vattengenomsläpplighet, porositet och grundvattnets nivåvariationer. Hydrogeologen utför borrningar, jordprovtagningar och provpumpningar. Med kunskap från dessa kan exempelvis förutses vilka grundvattenavsänkningar som uppkommer för olika grundvattenuttag eller byggnationer, och vilka tidsförlopp som denna påverkan får, vilken brunnstyp som är mest lämplig för en kommunal vattentäkt eller hur ett verksamt grundvattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter bör utformas. Formler och beräkningar, ibland numeriska modelleringar, används ofta.

Vanligen finns arbetsuppgifterna inom kommunal grundvattenförsörjning (exploatering, projektering och optimering av brunnar och grundvattentäkter), grundvattenskydd (skapa administrativa grundvattenskyddsområden), vattenresursplanering (identifikation av värdefulla grundvattenresurser), vattenförsörjningsplaner, infrastrukturutbyggnaden (byggandets påverkan, effekt och konsekvens på grundvattnet och grundvattenberoende objekt), geoenergi, grundvattenföroreningsspridning och liknande.

Hydrogeolog (eller Geohydrolog som det ibland benämns) ska inte förväxlas med Hydrolog, eller med Hydrobiolog även om det finns starka beröringspunkter, eller med Geotekniker.

Utbildning

Grundutbildningen sker på högskolor och universitet. Själva yrkesrollen som hydrogeolog specialiseras fram ute på arbetsplatserna genom mentorskap och vidareutbildning.

För att bli hydrogeolog krävs, alltså, studier på högskolenivå. Grunden, med inriktning mot geovetare, kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot geovetenskaperna.

En annan möjlighet till arbete inom det hydrogeologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar (civilingenjörsprogramen) omfattar totalt 5 års heltidsstudier.

Arbetsplatserna

I Sverige finns några hundra yrkesverksamma hydrogeologer. De fördelas främst på SGU (Sveriges geologiska undersökningar, myndigheten för grundvattenfrågor), Trafikverket, större konsultfirmor inom samhällsbyggnad (exempelvis Sweco, ÅF, Tyréns, COWI, Ramböll, WSP, Bergab med flera) samt på lärosätena (universitet och högskolor).

Framtidsutsikter

Rent grundvatten är en ändlig och ibland hotad resurs. Värdet av grundvattnet som råvatten till dricksvattenframställning kan förväntas öka, när markanspråken ökar. För närvarande finns ett underskott på hydrogeologer, främst beroende på ökat behov i form av infrastrukturbyggande, grundvattenskydd samt även genom en tydligare rollfördelning och specialisering mellan hydrologer, geotekniker och hydrogeologer.

Visste du att... ?

Visste Du att det tar 10-100 år att helt byta ut grundvattnet i ett grundvattenmagasin genom enbart naturlig tillförsel? Därför är grundvattnet påverkat under mycket lång tid, om det förorenas. Visste Du också att grundvattnet rör sig långsamt, ofta endast med snigelhastighet?

Hydrologiska ord och begrepp
Var god se information på smhi.se/kunskapsbanken/hydrologiska-begrepp

Temadag
Världshavens dag - är den 8 juni. Var god se Temadagar i juni.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.