Hydrogeolog

Hydrogeolog

Hydrogeologer arbetar med frågor kring det rörliga grundvattnet, inklusive frågor med föroreningsspridning i mark och grundvattenmagasin. Markens hydrogeologiska egenskaper ligger i fokus för hydrogeologernas arbetsuppgifter.

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället.

Hydrogeologen arbetar med det rörliga grundvattnet i så kallade grundvattenmagasin. Man studerar hur grundvattnet där påverkas av olika ingrepp och störningar och hur sådan påverkan sprids i tid och rum.

Hydrogeologen tar därför fram och beskriver markens grundvattenmagasin och dess egenskaper, som markens vattengenomsläpplighet, porositet och grundvattnets nivåvariationer. Hydrogeologen utför borrningar, jordprovtagningar och provpumpningar. Med kunskap från dessa kan exempelvis förutses vilka grundvattenavsänkningar som uppkommer för olika grundvattenuttag eller byggnationer, och vilka tidsförlopp som denna påverkan får, vilken brunnstyp som är mest lämplig för en kommunal vattentäkt eller hur ett verksamt grundvattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter bör utformas. Formler och beräkningar, ibland numeriska modelleringar, används ofta.

Hydrogeolog eller Geohydrolog ska inte förväxlas med Hydrolog, eller med Hydrobiolog även om det finns starka beröringspunkter eller med Geotekniker.

Utbildning

Grundutbildningen sker på högskolor och universitet. Själva yrkesrollen som hydrogeolog specialiseras fram ute på arbetsplatserna genom mentorskap och vidareutbildning.

Grunden, med inriktning mot geovetare, kan man få genom något av de naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsprogram som är inriktade mot geovetenskaperna.

En annan möjlighet till arbete inom det hydrogeologiska området är att läsa till civilingenjör på något av de program som inriktar sig mot vatten- och miljövårdsteknik. Dessa utbildningar omfattar totalt 5 års heltidsstudier.

Bra bas får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Rent grundvatten är en ändlig och ibland hotad resurs. Värdet av grundvattnet som råvatten till dricksvattenframställning kan förväntas öka, när markanspråken ökar.

Arbetsplats

Vanligen finns arbetsuppgifterna inom kommunal grundvattenförsörjning (exploatering, projektering och optimering av brunnar och grundvattentäkter), grundvattenskydd (skapa administrativa grundvattenskyddsområden), vattenresursplanering (identifikation av värdefulla grundvattenresurser), vattenförsörjningsplaner, infrastrukturutbyggnaden (byggandets påverkan, effekt och konsekvens på grundvattnet och grundvattenberoende objekt), geoenergi, grundvattenföroreningsspridning och liknande.

I Sverige finns några hundra yrkesverksamma hydrogeologer. De fördelas främst på bl a Sveriges geologiska undersökningar, Trafikverket och större konsultfirmor inom samhällsbyggnad.

Visste du att... ?

... att det tar 10-100 år att helt byta ut grundvattnet i ett grundvattenmagasin genom enbart naturlig tillförsel? Därför är grundvattnet påverkat under mycket lång tid om det förorenas. Visste Du också att grundvattnet rör sig långsamt, oftast med snigelhastighet?

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  3 Lediga jobb som hydrogeolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.