Ljus framtid för akademiker

Ljus framtid för akademiker

SACO har i en ny rapport ”Framtidsutsikter” publicerat utsikterna för akademiker. Prognosen spår utsikterna för fem år framåt och delas in i tre olika kategorier, Liten konkurrens om jobben, Balans på arbetsmarknaden och Stor konkurrens om jobben. Konkurrensen om arbeten beror ofta på geografisk plats, valet av yrke och specialisering. Men ofta ökar chanserna till ett arbete med en utbildning i bagaget, vilket ger akademiker fördel. 

Innan du gör din bedömning gällande val av utbildning kan det vara bra att ha koll på hur prognoserna fungerar. Nedan finns en beskrivning av de tre olika lägen som mäts. 

- Liten konkurrens: Goda möjligheter till jobb de kommande fem åren. Det finns fler arbetstillfällen än utbildade individer. 
- Balans på arbetsmarknaden: Det råder balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden de kommande fem år. Möjligheten till jobb ser fortfarande god ut.
- Stor konkurrens: Det finns fler utbildade än vad det finns arbetstillfällen om fem år. Risk till arbetslöshet ökar. 

Enligt ovanstående lägesrapporter kan man tänka sig att yrken och utbildningar där det råder liten konkurrens ger flest fördelar. Men SACO menar att liten konkurrens inte nödvändigtvis behöver innebära goda möjligheter till arbete. Liten konkurrens kan också innebära att det finns vissa problem vad gäller t.ex. lönesättning och arbetsförhållanden. Slutsatsen är alltså att du inte bör förlita dig helt och hållet på prognoser och framtidsutsikter utan se dessa mer som referenser.  

Den prognos som SACO spår visar att studerande på en högskoleutbildning har goda möjligheter till jobb de fem kommande åren. Trots att 2020 har präglats av en pandemi tyder ingenting på att prognosen efter pandemin skulle se annorlunda ut för examinerade akademiker. Arbetsgrupper där konkurrensen om jobb ser ut att vara låg inkluderar bl.a. välfärdsyrken så som socionom, barnmorska och officersyrken

Lärare är ett annat yrke som ser ut att mötas av liten konkurrens de kommande åren. Många lärare kommer inom denna tidsperiod att pensioneras och flera arbetstillfällen behöver därför tillsättas. Detta speglas inte på utbildningarna där allt för få söker en lärarutbildning. Det finns fler yrken där företag och arbetsgivare efterfrågar viss typ av kompetens, exempelvis psykolog och arbetsterapeut, men där antalet studerande inte är tillräckligt för att fylla gapet på arbetsmarknaden. Därmed ökar också säkerheten till ett jobb efter avslutade studier. 

För vissa yrken råder balans på arbetsmarknaden. Detta innebär att utbud och efterfrågan är lika stor. Det råder balans för t.ex. läkare, arkitekt och civilingenjör, men chanserna till jobb ser fortfarande ut att vara goda. Något som däremot kan vara värt att ta i beaktning är att en lågkonjunktur, likt rådande pandemi, kan komma att påverka utsikterna en aning. Lågkonjunkturer medför i stor utsträckning en osäkerhet på arbetsmarknaden och t.ex. civilingenjörer ser ut att kunna påverkas negativt av konjunkturen under en period. 

För en del yrken är konkurrensen om jobben stor. Läser du en utbildning till ett av dessa yrken väntas du ha svårare att få ett jobb och det kan ta längre tid att komma in på arbetsmarknaden. Bland yrken där det råder stor konkurrens, och därmed svårigheter att få ett jobb kommande fem år, finns bl.a. kommunikatör och hälsovetare. Statistik visar att dessa yrkesgrupper har högre arbetslöshet än övriga yrkesgrupper. 

Vill du läsa mer kan du se SACOs prognos här.


Elin sammanfattar:
Att läsa en utbildning efter gymnasiet är ofta en bra investering om du vill ha möjligheten att tjäna mer pengar eller erbjudas en tryggare anställning. Det kostar både tid och pengar att studera men det är ofta en investering som lönar sig längre fram. 

Men innan du söker en utbildning kan det vara klokt att se över prognoser för att få en uppfattning om hur den närmsta framtiden förväntas se ut. Däremot är det viktigt att komma ihåg att en prognos bara en kvalificerad gissning och inte ett säkerställande. 

Saker som kan påverka hur arbetsmarknaden ser ut är t.ex. konjunkturer. Just nu lever vi en lågkonjunktur påverkad av en pandemi och det har varit tydligt att arbetsmarknaden har varit svajig. En sådan lågkonjunktur kan påverka yrken i flera branscher och dess status på arbetsmarknaden. Söker du en utbildning under en lågkonjunktur bör du ha osäkerheten i åtanke. 

Beroende på hur flexibel du är sett till geografisk plats, ekonomisk osäkerhet och osäkra anställningar kan du med en prognos förutspå hur den närmsta framtiden efter avslutade studier kan komma att se ut. Om du är i en situation i livet där du inte kan flytta på dig eller där du är i behov av en säker ekonomi kanske du bör undvika en utbildning där det råder hög konkurrens om jobben och istället satsa på en utbildning där möjligheterna är större. 

Är du däremot flexibel och kan tänka dig att flytta på dig eller ta en osäker anställning kanske du är villig att satsa några år på en utbildning där du sedan möts av större konkurrens på arbetsmarknaden. Allting handlar om hur du vill göra ditt val. Antingen väljer du med hjärtat och läser en utbildning du tror passar dig även om konkurrensen är hög eller också hittar du en utbildning du tror att du kan trivas med och som med större säkerhet ger dig ett jobb.  

Detta är viktiga funderingar som jag tycker att du bör tänka över innan du investerar din tid på en utbildning. Tre eller fem år är ganska många år om du sedan inte kan nyttja dem väl. Dessutom kostar det ofta mycket både i tid och pengar om du väljer att studera under en längre period. 

Lycka till i framtiden!


Källor: saco.se