På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Doktorand
Spela filmen

Doktorand

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning eller annat institutionsarbete.

Utbildning

Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå. Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.

Bra grundläggande kunskaper finns på flera av gymnasieskolans program.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn.

Arbetsplats

Doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Doktorander har alltid en tidsbegränsad anställning.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

Lediga jobb

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning föräldraskapsstöd

Arbetsgivare / Ort: Högskolan Dalarna
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 August (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap. Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ovan nämnda forskningsprojekt, Parenting Young Children (PYC). Information om projektet Projektet syftar till att utvärdera interventionen och föräldrastödmetoden, PYC, i familjer där det finns ökad risk för försummelse av barnen på grund av att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv nedsättning (eng. Intellectual and developmental disabilities, IDD). Forskningsprojektet är organiserat i fyra delar. • Föräldrars lyhördhet för barnens behov studeras genom systematiska observationer. • Föräldrastödets måluppfyllelse studeras genom en randomiserad och kontrollerad studie. • Föräldrarnas erfarenheter av att delta i föräldrastödsinterventionen studeras genom individuella intervjuer. • Barnens erfarenheter av att familjerna deltagit i föräldrastödet studeras genom individuella intervjuer och observationer. Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod, och kommer att innebära resor i Sverige för datainsamling. Forskargrupp Forskningsprojekt består av forskare med kompetens inom arbetsterapi, psykologi och socialt arbete och utgörs av en forskargrupp på tio personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, FORTE. Till projektet finns en projektgrupp knuten som består av kliniskt verksamma inom till exempel socialtjänsten, representanter från brukarorganisationer och föräldrar med funktionsnedsättning. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt. Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar.  Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna. Behörighet För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt: • avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå) Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen. Särskild behörighet • avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet, • med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet, • har nödvändiga språkkunskaper i engelska. Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt. Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb     På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?
Arbetsgivare
Högskolan Dalarna
Hemsida: http://www.du.se/
Ansökan
Ansök senast 9 August (5 dagar kvar)

Ansök här

Doktorand i musikpedagogik, inriktning kör, Musikhögskolan

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 August (6 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande. Musikpedagogik är ett internationellt präglat forskningsområde. Våra internationella kontakter är därför många och täta. Anknytningen till Lunds universitet innebär många fördelar, inte minst för forskningens möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten. Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid skolan ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Vetenskapliga och konstnärliga perspektiv har en koppling till grundutbildningen, och forskningsämnet musikpedagogik har en empirinära inriktning. Den aktuella utlysningen riktar sig mot körforskningsområdet. För fullständig information se https://www.mhm.lu.se/ Arbetsuppgifter Att inom ramen för anställningen bedriva forskarutbildningsstudier fram till doktorsexamen. Institutionstjänstgöring kan förekomma. Uppgift till alla som ansöker samt utformning av ansökan Ansökan ska vara inskickad senast 10 augusti 2020. Intervjuer kommer att hållas vecka 38. Introduktionsbrev: Beskriv kortfattat din ämnesbakgrund, och hur du genom forskarutbildningen kan bidra till det musikpedagogiska fältet (500-750 ord). Kortfattad forskningsplan: Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om; forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur och metod. (Max 1000 ord inklusive referenser). Fördjupad forskningsplan: I samband med ansökan ska du dessutom lämna in en fördjupad forskningsplan (max 5000 ord, exklusive referenser). Denna utökade forskningsplan ska fördjupa den kortfattade forskningsplanen. Det innebär att den fördjupade forskningsplanen ska innehålla olika perspektiv på det tänkta forskningsprojektet. Behörighet Förutom grundläggande behörighet dvs avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, krävs särskild behörighet. Särskilt behörig att antas till forskarutbildning i musikpedagogik är den som genomgått lärarexamen i musik om minst 270 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i musikpedagogik, varav minst 60 hp på avancerad nivå, och ett eller två självständiga arbeten omfattande minst 30 hp, alternativt en konstnärlig kandidatexamen i musik inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp samt minst 120 hp i musikpedagogik eller motsvarande. Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bedömningsgrunder Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lund universitets antagningsordning för forskarutbildning 2017-06-16, dnr STYR 2017/409. https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/antagningsordning-for-utbildning-forskarniva-2017-06-16.pdf Ansökningsprocedur Ansökan görs i Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem, Varbi. Eventuell kompletterande dokumentation, i form av publikationer, skickas till Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Box 8203, 200 41 Malmö. Diarienummer PA2020/1956 ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla - CV - Styrkt meritförteckning inklusive examensbevis (Ladok-utdrag eller motsvarande), - Självständigt/a arbete/n (examensarbeten) på avancerad nivå, - Artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet - Kontaktuppgift till 1–2 referenter, - Introduktionsbrev (500–700 ord), - Kortfattad forskningsplan (max 1000 ord inklusive referenser), - Fördjupad forskningsplan (max 5000 ord exklusive referenser), - Eventuellt andra dokument som du önskar åberopa för den aktuella anställningen. Intervjuer kommer att ske i vecka 38. Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.  Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 10 August (6 dagar kvar)

Ansök här

Doktorand (licentiat) i Teoretisk fysik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand (licentiat) i Teoretisk fysik med placering vid enheten Ab initio teori och energimaterial (TEAM) Arbetsuppgifter Arbetsupgifterna inkluderar forskning om elektroniska- och vibrationsegenskaper hos blyfria dubbelperovskiter med kvantmekaniska metoder.  Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Doktorandtjänsten utgör en del av ett stort forskningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet leds av Prof. Feng Gao (expert på material och komponenter), Prof. Igor Abrikosov (expert på teori och modellering), Prof. Mats Fahlman (expert på avancerad materialanalys) och Prof. Weimin Chen (expert på magnetism).  Doktoranden kommer därför tillhöra ett stort konsortium och nära samarbeta med andra projektmedlemmar fram till examen. Denna doktorandtjänst har sitt fokus på forskning om elektroniska- och vibrationsegenskaper hos blyfria dubbelperovskiter med kvantmekaniska metoder. Fler doktorandtjänster inom projektet går att söka, se IFM-2020-00344 och LIU-2020-02023.  Behörighet Behörig till anställning som doktorand är den som har avlagt masterexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen. Utmärkt kunskap i kvantmekanik och statistisk fysik. Gedigen erfarenhet av perovskitmaterial och/eller ab initio studier är meriterande. Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Förordnandetid Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.  Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.   Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)

Ansök här

PhD (lic) student in Theoretical Physics

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Skilled and committed employees are a crucial factor in the success of Linköping University. And we need more of them. Our core expertise comes from teachers and researchers, but a successful university requires experienced and motivated employees in many fields. Everyone is important. We need to recruit many new employees thanks to, among all, an expansion in our research activity. We need you here. We look forward to receiving your application! The Department of Physics, Chemistry and Biology conducts research and offers education at undergraduate and postgraduate levels. Research, the predominant activity, is often done in collaboration with corporate and international partners. We are one of the university’s largest, oldest and most well known departments, encompassing five interacting scientific fields: biology, chemistry, material physics, applied physics and theory and modelling. Read more at https://liu.se/en/organisation/liu/ifm LINKÖPING UNIVERSITY Hereby advertises a position as PhD (lic) student in Theoretical Physics formally based at unit Ab initio theory and energy materials (TEAM) Duties Duties include research on electronic and vibrational properties of lead-free double perovskites with help of quantum-mechanical methods.  As a PhD student you will primarily devote yourself to your research. As a PhD student you are limited to work with education and administration up to 20 percent of full time. This position is part of a large research project funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. The project is led by Prof. Feng Gao (expertise on materials and devices), Prof. Igor Abrikosov (expertise on theory and modeling), Prof. Mats Fahlman (expertise on advanced characterizations), and Prof. Weimin Chen (expertise on magnetism). As such, you will be a member of a large consortium, and closely collaborate with other members in this project during your PhD. This position has a focus on research of electronic and vibrational properties of lead-free double perovskites with help of quantum-mechanical methods. For other announced PhD positions in this project, please see IFM-2020-00344 and LiU-2020-02023. Qualifications The position requires a master degree or an equivalent degree from a foreign university. Excellent knowledge of quantum mechanics and statistical physics is expected. Experience with perovskite materials and/or ab initio studies is advantageous.  Qualified to PhD studentships are only those who are or have been admitted to graduate studies. Appointment time The first appointment will be for a maximum of one year. The employment may be renewed for no more than two years at a time. The total time of appointment must not exceed the equivalent of two years´ full time research training. Starting date  By agreement. Salary The salary for PhD students is based on the department’s salary scale. Union representatives For contact with union representatives see below. Application procedure Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must be received at latest August 13, 2020. Applications and documents received after the date above will not be considered. Linköping University will continue to develop as an attractive and creative place of work, characterized by equal terms and actively works for equality and diversity. We look forward to receiving your application! Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as from vendors of job advertisements.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)

Ansök här

PhD student in lead-free perovskites for optoelectronics and spintronics

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Skilled and committed employees are a crucial factor in the success of Linköping University. And we need more of them. Our core expertise comes from teachers and researchers, but a successful university requires experienced and motivated employees in many fields. Everyone is important. We need to recruit many new employees thanks to, among all, an expansion in our research activity. We need you here. We look forward to receiving your application! The Department of Physics, Chemistry and Biology conducts research and offers education at undergraduate and postgraduate levels. Research, the predominant activity, is often done in collaboration with corporate and international partners. We are one of the university’s largest, oldest and most well known departments, encompassing five interacting scientific fields: biology, chemistry, material physics, applied physics and theory and modelling. Read more at https://liu.se/en/organisation/liu/ifm LINKÖPING UNIVERSITY Hereby advertises a position as PhD student in lead-free perovskites for optoelectronics and spintronics formally based at the Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM Duties As a PhD student you will primarily devote yourself to your research. As a PhD student you are limited to work with education and administration up to 20 percent of full time. The PhD candidate will focus on the development of lead-free perovskites for optoelectronics and spintronics, aided by advanced characterizations. Lead halide perovskites have emerged as promising semiconducting materials for different applications (solar cells, light-emitting diodes, detectors, and lasers) as a result of their superior optoelectronic properties. However, the toxicity of the lead in these perovskites represents a serious issue which could be an obstacle for their practical applications. Therefore, we are motivated to develop lead-free perovskites. Lead-free perovskites are a large family of materials with rich structural and functional diversities, and represent a promising material platform which is well suited for a range of optical, electric, magnetic-related applications. This position is part of a large research project funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. The project is led by Prof. Feng Gao (expertise on materials and devices), Prof. Igor Abrikosov (expertise on theory and modeling), Prof. Mats Fahlman (expertise on advanced characterizations), and Prof. Weimin Chen (expertise on magnetism). As such, you will be a member of a large consortium, and closely collaborate with other members in this project during your PhD. This position has a focus on materials and devices, including understanding of these materials and devices. For other announced PhD positions in this project, please see IFM-2020-00370 and LiU-2020-02023. The group led by Prof. Feng Gao is a young and fast-growing research group. The group focuses on solution-processed energy materials/devices, mainly based on semiconducting perovskites and organic semiconductors. For recent progress on lead-free perovskites, please see our review paper in Advanced Materials. Qualifications The applicant has to have finished a Master in Science or equivalent in Materials Science, Physics, Chemistry or equivalent. It is an advantage to have prior experimental experience of what is described in the job description above—especially that related to materials and device development and/or spectroscopy. Qualified to PhD studentships are only those who are or have been admitted to graduate studies. Appointment time The appointment will be until further notice for a maximum of one year at a time. The employment may be renewed for no more than two years at a time. A doctoral student may not be employed during a period exceeding eight years. The total time of appointment must not exceed the equivalent of four years´ full time research training. Starting date  By agreement. Salary The salary for PhD students is based on the department’s salary scale. Union representatives For contact with union representatives see below. Application procedure Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must be received at latest August 13, 2020. Applications and documents received after the date above will not be considered. Linköping University will continue to develop as an attractive and creative place of work, characterized by equal terms and actively works for equality and diversity. We look forward to receiving your application! Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as from vendors of job advertisements.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)

Ansök här

Doktorand i Tillämpad Fysik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Doktorand

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Doktorand i Tillämpad Fysik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Ämnesområde för anställningen Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 11 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Doktorandtjänsten är baserad vid enheten för Ytors Fysik och Kemi, LOE. Ytors Fysik och Kemi är känd för sin banbrytande forskning om halvledande och ledande organiska och hybrida material och ingår i det svenska strategiska forskningsområdet för avancerade funktionella material. Läs mer: www.liu.se/loe Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Doktorandens forskning blir i huvudsak inriktad mot utveckling av bly-fria perovskiter för användning inom optoelektroniska och spinntroniska komponenter. Särskilt fokus läggs på avancerade studier av tunna filmer och gränsytor för att förstå koppling mellan materialkemi/struktur och funktionalitet. Experimenten sker dels i enhetens dedikerade ytfysiklaboratorium, dels vid synkrotronljuskällor. Doktorandtjänsten utgör en del av ett stort forskningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet leds av Prof. Feng Gao (expert på material och komponenter), Prof. Igor Abrikosov (expert på teori och modellering), Prof. Mats Fahlman (expert på avancerad materialanalys) och Prof. Weimin Chen (expert på magnetism).  Doktoranden kommer därför tillhöra ett stort konsortium och nära samarbeta med andra projektmedlemmar fram till examen. Denna doktorandtjänst har sitt fokus på material- och komponentfysik, från grundläggande förståelse till praktisk tillämpning. Fler doktorandtjänster inom projektet går att sökas, se IFM-2020-00370 och IFM-2020-00344.  Behörighet Anställning som doktorand är villkorad antagning till forskarutbildning i Tillämpad Fysik. Magisterexamen i fysik, kemi, teknisk fysik, materialvetenskap eller motsvarande bakgrund. Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Starka analytiska och problemlösande färdigheter, förmåga att kommunicera tydligt och att interagera med kollegor och annan personal. Starkt självmotiverad, visa ett stort intresse för vetenskap och grundforskning och vara villig att arbeta i ett lag. Erfarenhet inom forskningsområdet. Förordnandetid Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Tillträde Enligt överenskommelse, tidigast 1 september. Lön Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb.   Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 augusti. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Lika villkor Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 13 August (9 dagar kvar)

Ansök här
Visa mer


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.