På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

God man

God man

En god man som också kan kallas för "förvaltare" företräder personer som själva inte är kapabla till att göra det pga hög ålder, missbruksproblematik eller sjukdom (ofta handlar det om psykisk sjukdom eIIer demens). En god man kan också få i uppdrag att företräda föräldralösa barn, t.ex ensamkommande fIyttingbarn. En god man kan vara huvudmannens (kIientens/brukarens) förmyndare eIIer förvaItare.

Det gäller främst att företräda huvudmannen i ekonomiska och rättsliga frågor.

Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:

- bevaka rätt, exempelvis bevaka huvudmannens intressen i samband med bostadsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om vård och om annat boende eller om olika slags bidrag

- förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv.

- sörja för sin huvudman, att tillse att personens sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell vårdpersonal.

Ingen speciell utbildning krävs för att kunna bli en god man men man måste ha ordnad ekonomi och inga tiigare problem med rättsväsendet för att man kommer att kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Idag (oktober 2016) är det hemkommunen (den kommunen där man är folkbokförd) som beslutar om att utse en god man för den som inte själv kan sköta sin ekonomi, ofta på grund av sjukdom, som t.ex demens. Men i framtiden är det möjligt att personer får själva bestämma vem som får sköta deras ekonomi och övriga ärenden (genom den så kallade Framtidsfullmakt). Exempelvis så finns ett fungerande system med Framtidsfullmakter i Norge redan nu.

Statistiken från januari 2017 påvisar att det finns ca 150 000 gode män i Sverige som agerar som förmyndare eIIer förvaItare för cirka 200.000 personer.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till Överförmyndarnämnden ("överförmyndare" är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner).

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av gode män och förvaltare samt att utöva tillsyn över de så kallade "ställföreträdare", det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren skall också erbjuda utbildningar och fortbildningar för att kommunens ställföreträdare ska känna sig trygga i utförandet av sina uppdrag.

Lilla ordboken
Funktionsrätt - rätt till självbestämmande & delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala

De äldres självupplevt välmående
En undersökning som Göteborgs universitet har gjort (uppgift från januari 2019) visar att de svenska 70-åringar uppger följande: 90% känner sig friska (jämfört med året 1971, då motsvarande siffra var 60%).sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Länktips

  • mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället
  • fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
  • Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld
  • syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
  • mfd.se/stod-och-verktyg - begrepp som förekommer inom funktionsvariationsområdet
  • mfd.se - bloggar om delaktighet och funktionsvariation
  • manskligarattigheter.se
  • teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

5 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.