Obligatorisk PRAO! Genrebild - reportage från framtid.se

Obligatorisk PRAO!

Regeringen har tagit beslut om att PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering) är obligatorisk.

Tanken bakom det beslutet är bland annat att kopplingen mellan Skola och Arbetsliv ska stärkas ytterligare. I grundskolan bör PRAO omfatta minst 10 dagar (sammanlagt från och med årskurs 8).

Riksdagen sa alltså JA till regeringens förslag om ändringar i Skollagen.


Även lärlingar på gymnasiet påverkas

Ändringarna innebär samtidigt att även utbildningskontraktet blir tydligare för gymnasieelever som går lärlingsutbildningar. I kontraktet ska det framöver stå hur stor del av utbildningen som kommer att vara förlagd på en arbetsplats.

Motsvarande utbildningskontrakt ska också införas för lärlingsutbildningar i Gymnasiesärskolan.


Vem bär ansvaret?

Det är skolans ansvar att ordna PRAO-platser för eleverna. Det är alltså inte elevernas ansvar att skaffa PRAO-plats.

Så här svarar Skolverket:

Svar: Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Om ansvaret för anordnande av praoplatser ligger på elevernas föräldrar kan elevernas förutsättningar att göra självständiga val begränsas om till exempel eleverna hänvisas till prao vid föräldrarnas arbetsplatser. Lagstiftaren har av likvärdighetsskäl infört bestämmelsen att det är huvudmannen som ansvarar för anordnande av praoplatser.

Det innebär dock inte att det är uteslutet att en skolhuvudman även tar hjälp av elever eller föräldrar för att hitta praoplatser. Därvid har huvudmannen att beakta vad som anges i till exempel läroplanen om att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. Detta måste naturligtvis beaktas även om en huvudman skulle ta hjälp av föräldrar och elever.

Exempelvis kan en huvudman, om huvudmannen ber föräldrar att bistå i anskaffandet av praoplatser, avisera att praoplatserna sedan kommer att fördelas mellan eleverna av huvudmannen. Att en elev eller förälder bistår med att få fram praoplats innebär dock inte att huvudmannen därmed kan anses ha fullgjort sitt ansvar för att anskaffa praoplats för det fall att eleven eller föräldrarna inte lyckas. Huvudmannen kan inte heller undkomma ansvaret för att den praoplats som en elev eller förälder hittar är lämplig och säker utifrån gällande arbetsmiljöregler.

Oavsett om huvudmannen tar hjälp av föräldrar och elever för att hitta praoplatser, ligger det yttersta ansvaret att hitta praoplatser hos huvudmannen.

Hänvisning:
Ansvar prao: 10 kap. 8 a § Skollagen.

LänktipsReportage från framtid.se