På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

365 Lediga jobb

Universitetslektor i arbetsterapi

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskolelektor

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv LINKÖPINGS UNIVERSITET  ledigförklarar en anställning som    Universitetslektor i arbetsterapi    med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård    Ämnesområde  Arbetsterapi    Beskrivning av ämnesområdet  Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Målgruppen för arbetsterapi är personer med funktionsnedsättningar eller personer som av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter. Samspelet mellan människa och miljö är centralt och forskningen rör vilka konsekvenser som funktionsnedsättningar och hinder eller möjligheter i miljön har för individers aktivitet och delaktighet. Vidare studeras hur arbetsterapeutiska insatser kan utformas för att främja aktivitet, delaktighet och hälsa.   Arbetsuppgifter  I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.  Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.    Arbetsterapeutexamen är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom Arbetsterapeutprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Meriterande är erfarenhet av undervisning inom programmet samt en pågående forskningsaktivitet riktat mot interventionsforskning. Meriterande är också erfarenhet av kliniskt arbete inom rehabilitering på specialistnivå. Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker både inom den egna enheten, inom institutionen, med övriga enheter inom Linköpings universitet samt med region/kommun. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Behörighet  Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.    Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.    Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.    Bedömningsgrunder  Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.    Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.    För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.    Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.    Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.  Tillträde Efter överenskommelse. Omfattning Heltid, tillsvidare Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning.  Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande  Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 januari 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.  Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.   Lika villkor  Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.  Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetslektor i Finansiell matematik

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-12-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskolelektor

Om jobbet
LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Finansiell matematik med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Tillsättningsprogram Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och finansiell matematik. Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk och taktisk som operativ nivå. Avdelningen för produktionsekonomi bedriver utbildning inom den tekniska fakulteten. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid civilingenjörsutbildningarna i Industriell ekonomi, Maskinteknik och Teknisk fysik och elektroteknik samt det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Inom civilingenjörsutbildningarna i Industriell ekonomi och Teknisk fysik och elektroteknik ger avdelningen för produktionsekonomi masterprofiler inom finansiell matematik och finans. Profilerna byggs upp av flera kurser på avancerad nivå där fokusområdena Finansiella marknader och instrument, Finansiell riskhantering, Derivatvärdering genom stokastisk kalkyl, Portföljförvaltning, och Finansiell optimering är tongivande. Speciellt fokus finns på utveckling av kvantitativa metoder inom dessa områden. Den vetenskapliga skickligheten inom den aktuella anställningen har sin bas inom snittet mellan matematik och finansteori. Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom något eller några av områdena matematisk statistik, optimeringslära, numeriska metoder och/eller asset pricing. Den aktuella anställningen innehåller en stor del undervisning i de ovan nämnda profilerna och områdena. Särskilt meriterande är pedagogisk skicklighet genom väl genomförd undervisning samt examination, nytänkande inom undervisning gällande nya tekniska lösningar och nya pedagogiska metoder. Arbetsuppgifter I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Behörighet För information se annonsens webbplats:https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb Bedömningsgrunder För information se annonsens webbplats:https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb Tillsättningsförfarande Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen. Tillträde Enligt överenskommelse Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 januari 2022 . Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetslektor i psykologi 20 %

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskolelektor

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för psykologi tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar cirka 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Vid institutionen utbildas närmare 700 heltidsstuderande varje år.  Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning, administration och forskning (20 % av heltid). Till undervisning räknas kursansvar, examination och kursadministration. Undervisning som ingår i anställningen rör områdena kognition och forskningsmetodik. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För den aktuella anställningen krävs att den sökande har avlagd psykologexamen samt har förmåga att undervisa på svenska. Meriterande Tidigare erfarenhet av undervisning inom områdena kognition och forskningsmetodik är meriterande. Även tidigare erfarenhet av uppsatshandledning samt handledning inom området testmetodik är meriterande. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid den pedagogiska- som vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom området kognition, beslutsfattande och forskningsmetodik. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Ansökan ska innefatta följande handlingar: - En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV).  - Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. - Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. - Kontaktuppgifter på 1-2 referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och flexibilitet. Riktlinjer för anställning av lärare vid Uppsala universitet: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad under högst 11 månader. Omfattningen är 20 %. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, mailto:[email protected] Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2022, UFV-PA 2022/134. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot grundlärarprog.

Arbetsgivare / Ort: Karlstads Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Grundlärarprogrammet är ett av flera utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Från och med hösten 2022 kommer programmet att utökas med inriktning mot fritidshem. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna. Institutionen för pedagogiska studier har idag ca.120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället. Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från grundlärarverksamhet i stort men gärna också från fritidshem. Vi erbjuder dig Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10-20%. Arbetsuppgifter Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen: - Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. - Undervisning i uppdragsutbildningar - Bedömning av examinationer - Handledning - Kursledarskap - Utveckling av grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. (För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf). Bedömningsgrunder För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort. Av särskild vikt är examen från grundlärarprogrammet och särskilt med inriktning fritidshem, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan. Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. - CV - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter. - Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. - Redogörelse för språkkunskaper Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress: Karlstads universitet HR-avdelningen, Ida Henriksson 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                       Ange referensnr: REK2022/2 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Karlstads Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete mot yrkes-/ ämneslärarlärar-prog.

Arbetsgivare / Ort: Karlstads Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)
Publicerad: 2022-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Universitets- och högskoleadjunkt

Om jobbet
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämneslärarprogrammet är viktiga utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna. Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället. Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från yrkes- eller ämneslärarverksamhet. Vi erbjuder dig… Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10 - 20%. Arbetsuppgifter Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen: - Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första yrkes- eller ämneslärarprogrammen. - Undervisning i uppdragsutbildningar - Bedömning av examinationer - Handledning - Kursledarskap - Utveckling av yrkes- eller ämneslärarprogrammen Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.  För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. (För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf). Bedömningsgrunder För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort. Av särskild vikt är examen från något av lärarprogrammen ämnes- eller yrkeslärarprogrammen, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan. Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. - CV - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter. - Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. - Redogörelse för språkkunskaper Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress. Karlstads universitet HR-avdelningen, Ida Henriksson 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                       Ange referensnr: REK2022/3 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Karlstads Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 januari (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.