Internetanvändandet ökar i spåren av pandemin Genrebild - reportage från framtid.se

Internetanvändandet ökar i spåren av pandemin

Internetstiftelsen gick ut med en rapport om Svenskarna och Internet 2020. I rapporten framgår tydligt att svenskarna har använt internet mer under pandemin än vad man gjort tidigare. Såväl hemmaarbetare som studenter och pensionärer har ökat sitt användande av internet under året. Med en pandemi som tvingat oss att ställa om till fler digitala lösningar har arbetsplatser, utbildningssätt och vardagliga aktiviteter påverkats. 

I rapporten har man bland annat undersökt hur hemmaarbetare, studenter och pensionärer ändrat sina internetvanor och hur detta har påverkat deras vardag. För de som arbetat hemifrån tycker 9 av 10 att det har gått bra och det finns en vilja att fortsätta arbeta från hemmakontoret även i framtiden.

Innan pandemin drabbade oss var det bara 2% av svenskarna som hade en heltidstjänst på distans men i och med pandemin har den siffran ökat till 23%. För att kunna träffa kollegor och socialisera sig som innan pandemin har flera gått på sin första digitala after work, bekantat sig med begreppet digital fika samt lärt sig att arbeta på gemensamma ytor som exempelvis Teams och Zoom.

För studerande på gymnasienivå har responsen för studier i hemmet inte varit lika positiv. De allra flesta studerande menar att distansstudierna har försvårat lärandet och tycker att undervisningen i det fysiska klassrummet är betydligt mer rättvist. Hela 4 av 10 anser att lärandet går sämre i och med distansundervisning samtidigt som en stor del av de tillfrågade också menar att möjligheten till fusk under prov ökar. 

Även pensionärer har ökat sitt använde av internet under pandemin. Det gäller såväl användandet av sociala medier som e-handel och videosamtal med släkt och vänner. 7 av 10 som är över 76 år gamla uppger att de har använt sig av digitala vårdtjänster vid minst ett tillfälle under perioden. Den ökade digitala närvaron under pandemin har också resulterat i att fler pensionärer gärna ägnar sig åt digitala aktiviteter även framåt. 


Elin sammanfattar:
Det är tydligt att internetanvändandet har ökat under pandemin. Något jag inte anser är så konstigt med tanke på restriktioner och avrådan från att röra sig i ”vanliga” sociala sammanhang. Samtidigt som restriktionerna har ökat har också valet att gå över till digitala lösningar landat hos både företag, utbildningssäten och besöksnäring. När hela världen ställer om tror jag att många mer eller mindre har tvingats att välja digitala lösningar och att röra sig mer på internet. 

Vad gäller användandet av internet efter pandemin verkar rapporten peka på en fortsatt stor digital närvaro bland svenskarna. Jag tror att det allt mer digitala samhället kommer se än mer vardagligt ut framöver. Det som tidigare var nytt och annorlunda tror jag kommer bli vårt nya normala. Människor kommer säkert att träffas mer när pandemin är över men kommer kanske ändå välja digitala lösningar vid tillfällen där resande och tid annars skulle bli omfattande eller när det är mer effektivt och hållbart. 

Sett till rapporten och de siffror som visar att även pensionärer använder internet mer tror jag att den digitala klyftan mellan unga och gamla kommer ha minskat och fortsätta att minska efter pandemin. För många ser ett digitalt samhälle redan ut att ha blivit det nya normala. Men det återstår att se hur internetanvändandet utvecklas efter rådande pandemi. 

Jag personligen tror inte att den digitala utvecklingen kommer sakta av efter pandemin och flera yrken kopplade till IT och digitalisering kommer förmodligen bli än mer efterfrågade framåt. Kompetens som kan tänkas efterfrågas i pandemins fotspår är t.ex. e-handel, digitala lösningar för inlärning, AI och automation. Några framtidsyrken som listas hos Unionen.se är Mjukvaru- och systemutvecklare, Dataanalytiker, Processanalytiker och IT-säkerhetspecialister. 

Min slutsats är att pandemin inte bara ställt till med problem utan också fått världen att utvecklas digitalt i en utsträckning som under vanliga omständigheter skulle ha tagit flera år. Arbetsmarknaden väntas möta annan typ av kompetens och nya arbetstillfällen framöver. Jag tror inte att digitaliseringen kommer avta.

Källor: Svenskarna och internet 2020, unionen.se

 

Reportage från framtid.se