Svenska ungdomar är bra på att samarbeta

Svenska ungdomar är bra på att samarbeta

Att kunna samarbeta för att lösa problem är en mycket viktig förmåga i dagens samhälle. Goda nyheter är därför att svenska femtonåringar presterar bätte än genomsnittet i ett PISA*-test som mäter förmågan att samarbeta vid problemlösning.

De svenska eleverna är 10 poäng över OECD**-genomsnittet. Genomsnittet för alla OECD**-länder ligger på 500 poäng. De svenska eleverna når upp till 510 poäng.

Bäst i test
De länder som vanligtvis presterar bäst i PISA*, presterade bäst även i det här testet. Det är följande länder: Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, Sydkorea, Finland och Kanada.

Svensk placering inom Nordiska länder
Sverige presterar sämre än Danmark och Finland, på samma nivå som Norge och bättre än Island.

Könsskillnader
Resultaten visar samtigit på att flickor i Sverige är betydligt bättre än pojkarna på problemlösning i grupp.

Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas samarbetsförmåga i grupp är som störst. Endast Finska elever uppvisar ännu större skillnad mellan flickornas och pojkarnas gruppsamarbetsförmåga.

Det finns  även attitydskillnader mellan ungdomar av olika kön vad gäller inställning till samarbete; Flickor svarar mer positivt om samarbete som inte i första hand ger fördelar för dem själva medan pojkarna uttalar sig mer positivt om samarbete som leder till vinster för dem personligen.
Skillnader mellan pojkars & flickors attityder är i vissa avseenden större i Sverige än i flertalet andra OECD**-länder.
De här resultaten påvisar ett behov av att svenska skolan arbetar mer målinriktat med pojkars samarbetsförmåga och deras attityder till samarbete.

Kunskapsnivå & goda resultat för problemlösning i grupp hänger ihop
Studien visar att elever som har bra resultat i PISA*:s traditionella kunskapsområden också presterar bra i testet som mäter gemensam problemlösning. Drygt 6 av 10 svenska elever som presterar på den högsta nivån presterade också på de högsta nivåerna PISA*:s kunskapstest i matematik, läsförståelse & naturvetenskap.

________________
* PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie & är ett OECD**-projekt. I studien deltar både OECD**-länder & icke OECD**-länder.

**Organisationen för ekonomiskt samarbete & utveckling (OECD) (engelska: Organisation for Economic Co-operation & Development) är en internationell organisation för utbyte av idéer & erfarenheter på områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati & marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna.

Länktips
Flickor är bättre på att samarbeta >>
www.oecd.org/social - läs artikel "New OECD data expose deep well-being divisions".