På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

64 Lediga jobb

Postdoktor i hållbar resursförvaltning

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biolog

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Postdoktor i hållbar resursförvaltning med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), avdelning Teoretisk biologi. Arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Du kommer arbeta med att utveckla och genomföra en studie där du ska utvärdera hur utbildning kring stadsodling på erfarenhetsbasis kan innebära förändring av attityder och beteenden relaterade till fosforhantering. Omvandlingen från dagens ohälsosamma och skadliga livsmedelssystem till ett hållbart kräver engagemang längs hela livsmedelskedjan, från bönder till konsumenter. Städer, som centra för matkonsumtion och avfallsproduktion, bidrar till resursefterfrågan (t.ex. utvunna fosforgödselmedel) och föroreningar (t.ex. fosforinducerad övergödning av vattendrag). Trots sin kollektiva köp- och röstkraft förblir stadskonsumenter en av de mest svårfångade aktörerna att engagera sig i ett djupgående hållbarhetsarbete. Erfarenhetsbaserat lärande har framgångsrikt förändrat förvaltningen av näringsämnen på landsbygden och uppfyllt andra utbildningsmål för medborgarna. Det har dock inte testats som ett ingrepp för att ändra livsmedelskonsumenternas preferenser och åtgärder över lag. Detta projekt kommer att testa hypotesen att utbildning, i samband med stadsodling som en erfarenhetsbaserad inlärningsmöjlighet, kan förändra deltagarnas beteenden i sina trädgårdar och deras kost- och avfallshanteringspreferenser utanför trädgården. I denna tjänst finns en stor mängd flexibilitet när det gäller hur man utformar och genomför studien. Behörighet Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vi söker dig som har en doktorsexamen inom hållbarhetsvetenskap, psykologi, geografi eller närliggande disciplin. Vi eftersträvar att anställa en motiverad person med god initiativförmåga och organisationsförmåga, och med förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha följande kvalifikationer: • erfarenhet av att arbeta med olika samhällsmedborgare (t.ex. medborgarforskning, intervjuer, workshoputveckling) • erfarenhet av att designa experiment i icke-kontrollerade miljöer • kunskap om teori och praktik gällande individuell beteendeförändring • meritlista av högkvalitativa referentgranskade publikationer • förmåga att arbeta i ett tvärvetenskapligt team Du bör ha följande kvalifikationer: • erfarenhet av att söka finansiering och skriva ansökningar för att arbeta med icke-akademiska partners • dokumenterad erfarenhet av riktad populärvetenskap och visualisering för icke akademisk målgrupp • kunskap inom systematiskt tänkande och analyser • kunskap i statistik • kännedom om R • kunskap och erfarenhet av näringsämneshanteringsproblem och -lösningar (kväve och fosfor) • kunskap och erfarenhet kring stadsodling som en typ av naturbaserad lösning • förmåga att tala och skriva på svenska Förordnandetid Två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-12-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Molekylärbiolog

Om jobbet
vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2021-12-09. Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav cirka 60 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna i detta projekt går ut på att utreda de molekylära mekanismer som används för att skapa vävnadsspecifikt genuttryck under embryoutveckling. Drosophila mutanter i signalvägen Toll används för att skapa embryon bestående av endast en vävnad och dessa embryon används sedan för att med genomiska metoder finna hur transkription kontrolleras.  Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet av molekylärbiologi och Drosophila genetik samt följande genomiska metoder: ChIP-seq, CUT&Tag, ATAC-seq och PRO-seq. God bioinformatisk kunskap är också ett krav. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2022-12-31. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av professor Mattias Mannervik,  tfn 08-16 1565, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoctor in sustainable resource management

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biolog

Om jobbet
Skilled and committed employees are a crucial factor in the success of Linköping University. And we need more of them. Our core expertise comes from teachers and researchers, but a successful university requires experienced and motivated employees in many fields. Everyone is important. We need to recruit many new employees thanks to, among all, an expansion in our research activity. We need you here. We look forward to receiving your application! The Department of Physics, Chemistry and Biology conducts research and offers education at undergraduate and postgraduate levels. Research, the predominant activity, is often done in collaboration with corporate and international partners. We are one of the university’s largest, oldest and most well known departments, encompassing five interacting scientific fields: biology, chemistry, material physics, applied physics and theory and modelling. Read more at https://liu.se/en/organisation/liu/ifm LINKÖPING UNIVERSITY Hereby advertises a position as Postdoctor in sustainable resource management formally based at the department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), division Theoretical Biology.  Duties A Postdoc will essentially carry out research. The position may also involve teaching, but during no more than a fifth of work time. The advertised position would work to develop and carry-out a study to evaluate the potential role of urban agricultural training as an experiential learning intervention to change attitudes and behaviors related to phosphorus management. Transforming from today’s unhealthy and harmful food system to a sustainable one requires engagement all along the food chain, from farmers to consumers. Cities, as centres of food consumption and waste production, contribute to resource demand (e.g. mined phosphorus fertilizers) and pollution (e.g. phosphorus induced eutrophication of waterways). Despite their collective purchasing and voting power, urban consumers remain one of the most elusive actors to engage in deep sustainability transformation work. Experiential learning has successfully altered rural farmer nutrient management and met other citizen educational goals. However, it has not been tested as an intervention to change food consumer preferences and actions across scales. This project will test the hypothesis that training, in the context of urban agriculture as an experiential learning opportunity, can alter participant behaviours in their gardens, and their diet and waste management preferences beyond the garden. This position comes with a large amount of flexibility with regards to how to design and carry-out the study. Qualifications The position requires a doctorate or an equivalent degree from a foreign university. The doctorate shall have been obtained no longer than three years before the expiration date of the application. We are looking for someone who has a PhD in sustainability science, psychology, geography or related discipline. We aim to hire a motivated person with good initiative and organizational skills, and with the ability to work independently. The candidate should have the following qualifications: • experience working with diverse community members (e.g. citizen science, interviews, workshop development) • experience designing experiments in real-world settings • knowledge about the theory and practice of individual behavioral change • track-record of high quality peer-reviewed publications • capacity to work in a transdisciplinary team Additionally, the ideal candidate would have: • experience with writing grants and applications to work with non-academic partners • track record of public science outreach and visualization for non-academic audiences • knowledge of systems thinking and analyses • knowledge of statistics • familiarity with R • knowledge and experience with nutrient management problem and solutions (nitrogen and phosphorus) • knowledge and experience around urban agriculture as a type of nature-based solution • capacity to speak and write in Swedish Appointment time Two years, with the potential to extend the contract.  Starting date  By agreement. Salary The University applies individual salary scales adapted to the experience of the employee and to the labour market. Union representatives Information about union representatives, see Help for applicants. Application procedure Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must be received at latest 9 december 2021. Applications and documents received after the date above will not be considered. Linköping University will continue to develop as an attractive and creative place of work, characterized by equal terms and actively works for equality and diversity. We look forward to receiving your application! Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as from vendors of job advertisements.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor inom fysiologin bakom syrgasdetektion

Arbetsgivare / Ort: Umeå Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Molekylärbiolog

Om jobbet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Ansökningar välkomnas till en postdoktoranställning i Dr. Changchun Chen’s laboratorium vid Umeå universitet, Sverige, till ett projekt rörande studier av syrgasdetektion. Laboratoriet är anslutet till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) och är lokaliserat vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM). Anställningen avser en 2-årig heltidsanställning som kan tillträdas från och med februari 2022. Projektbeskrivning Forskningsprojektet syftar till att identifiera molekylära mekanismer och neurala kretsar som reglerar de beteendeförändringar som sker i respons till variationer i syrgasnivåer. Projektet fokuserar på att förstå hur cytokiner kan påverka cellulära processer, såsom syrgasstimulering och andra stressfaktorer, i både nematoden C. elegans och odlade nervceller från däggdjur. Projektet involverar storskaliga genetiska screener, genomics, biokemi, mätning av kalcium signalering, opto-genetik samt RNA-profilering av enstaka nervceller.  Kvalifikationer Den sökande skall ha doktorstitel inom relevant forskningsområde (biologi, genetik, biokemi). Hög prioritet läggs vid starkt motiverade sökande som kan arbeta självständigt inom en forskningsgrupp.  Den ideala kandidaten kan uppvisa expertkunskaper inom genetik, cell biologi, biokemi eller liknande relevanta ämnesområden. Tidigare erfarenhet av arbete med neuronal singelcells RNA sekvensering, biokemi och genomeditering med CRISPR i C. elegans är ett krav. Urvalskriterier I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Villkor Heltidsanställning, tidsbegränsad 2 år. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Umeå Universitet
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor, ett år till UPSC, Umeå

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Molekylärbiolog

Om jobbet
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se. Arbetsuppgifter: Arbetet innebär att granska litteratur om böjträ, och därefter analysera de erhållna uppgifterna om böjträets egenskaper och transkriptomiska förändringar som observerats i böjträprover, samt förbereda ett manuskript. Arbetet kommer också att innefatta ansvar för cellväggsanalyser av transgen asp, samt framställande av relaterade manuskript. Kvalifikationer: Den sökande ska ha en doktorsexamen i växtmolekylär biologi/växtfysiologi och fördjupad kunskap om träutveckling och stressfysiologi. Erfarenhet av odling och analys av asp i växthuset krävs. Den sökande ska också ha goda kunskaper i engelska samt kunna arbeta både enskilt och i samarbete med andra. Tjänsten riktar sig i första hand till yngre forskare som avlagt sin doktorsexamen inom treårsperioden innan sista ansökningsdagen. Diplomet måste vara skrivet på svenska eller engelska för att kunna godkännas. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-09. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. www.slu.se
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.