På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Grundskolelärare
Spela filmen

Grundskolelärare

Som grundskollärare arbetar du i grundskolan med den ämnesinriktning och de åldersgrupper du valt i din utbildning. I de lägre årskurserna kan du undervisa i nästan alla ämnen för samma grupp elever. Oftast arbetar du i ett arbetslag med en grupp lärare som tillsammans ansvarar för ett antal elever. I arbetslaget ingår ofta också förskollärare och fritidspedagoger. Eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar under dagen. I de högre årskurserna undervisar du ofta i färre ämnen.

Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling. Sedan är det upp till läraren/lärarlaget att tillsammans med eleverna stå för innehållet i undervisningen. I arbetslaget kan man diskutera ämnesintegrering och projektstudier men också extra stöd till elever som behöver det. I gruppen fungerar du som handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap. Du undervisar, svarar på frågor och ger eleverna tips och stöd.

I lärarens arbetsuppgifter ingår också att tillsammans med andra vuxna i skolan och med barnen skapa en trivsam miljö, till exempel på skolgården och i matsalen. Det är naturligt att barn och ungdomar pratar, skrattar och skriker och det gör att din arbetsmiljö stundtals kan vara bullrig och högljudd.
Du kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som till exempel mentor eller studiehandledare. Då har du ansvar för att följa och stödja de elevernas studieutveckling och du har utvecklingssamtal varje termin med eleven och föräldrarna. Du ordnar eller deltar i föräldramöten och du har också individuella kontakter med föräldrarna runt varje elev.

Som lärare är du i skolan större del av dagen. I din arbetstid ingår förutom undervisning också tid för gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget, föräldramöten, kompetensutveckling med mera. Du har också lektioner att förbereda och skrivningar att rätta som du antingen gör på skolan eller hemma. Lärare har ferier, det vill säga är lediga under skolloven.
De flesta grundskollärare arbetar på en kommunal skola. Du kan också arbeta i en fristående skola. Friskolorna har ofta en speciell profil, till exempel en språklig eller religiös profil. Du har också möjlighet att arbeta utomlands i svenska skolor eller med annan undervisning av svenska barn i utlandet.

För mer information se en kort videofilm om Helena som jobbar som lärare i åk4.

Utbildning

För att bli lärare utbildar du dig till grundlärare inom universitet och högskolor. Sedan 1 juli 2011 är lärare ett legitimationsyrke. Mer information kring detta finner du på Lärarförbundets hemsida.

Grundlärarprogrammets tre valbara inriktningar är grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1–3 samt grundlärare med inriktning mot grundskolan åk 4–6.
Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.

Se även information på Skolverkets hemsida om vilka behörighetskrav som ställs på personal på svenska skolor, förskolor och fritidshem.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir liten konkurrens om jobben som lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år. Bedömningen är densamma både på ett års sikt och på fem års sikt. Det finns dock regionala skillnader och även skillnader i efterfrågan mellan olika ämnesinriktningar inom yrket. På tio års sikt bedöms det vara balans mellan utbud och efterfrågan på jobb.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare med inriktning mot grundskolans senare år kommer vara i balans under det närmaste året. I takt med att fler barn börjar i de högre årskurserna stiger också efterfrågan på lärare. På fem och tio års sikt bedöms det bli liten konkurrens om jobben främst genom fler elever i dessa årskurser.

Obligatorisk förskoleklass
Förskoleklassen är i Sverige från och med höstterminen 2018 obligatorisk (enligt Riksdagens beslut).
Källa: regeringen.se/rattsdokument.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.