Campus Mölndal Yrkeshögskola

Campus Mölndal Yrkeshögskola har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första sexton år har vi primärt utbildat aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar vi även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen.

Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att vi till varje utbildning har en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet aktivt deltar i utformningen av våra utbildningar, även under pågående utbildning. Ledningsgruppen ansvarar för att varje utbildning uppnår sitt mål och säkerställer att examinerade studerande har den kompetens arbetslivet faktiskt efterfrågar.

Campus Mölndal samarbetar med Campus Alingsås, Arvika Näringslivscentrum och Kunskapsförbundet Väst. Det innebär att du som bor i Alingsås, Arvika eller Vänersborg med omnejd kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen i deras lokaler. Vi kommer även kunna erbjuda LIA (Lärande i arbete) för dig i din hemregion.

Välkommen till oss!

Visa mer
Visa mindre

YH-utbildningar hos Campus Mölndal Yrkeshögskola

Aktiveringspedagog inom LSS

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-12
Utbildningsslut
2025-05-31
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 2 år)
Sista ansökningsdag
Sen ansökan
Ansökan stänger
2022-08-31
VISA MER

Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra? Då är denna utbildning perfekt för dig.

Som Aktiveringspedagog inom LSS gör du vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ger många tillfällen till dialog och reflektion och du får träna dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Snabbfakta

 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022
 • Utbildningen startar September 2022
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 75%, bunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet (Läs mer under förkunskapskrav)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

Under studietiden

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen inne­håller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Ansökan

Ansökan till utbildningen är öppen 15 februari - 31 maj 2022.

 

VISA MINDRE

Aktiveringspedagog med inriktning äldre / rehabilitering

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-12
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Antal poäng
300 YH-poäng (ca 2 år)
Sista ansökningsdag
Sen ansökan
Ansökan stänger
2022-08-31
VISA MER

Vill du ha ett arbete där du gör vardagen aktiv och meningsfull för andra? Då är detta den rätta utbildningen för dig.

 Som aktiveringspedagog arbetar med att utforma skapande och kreativa aktiviteter för personer i behov av stöd. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i livsvillkoren för den äldre människan och för individen i behov av rehabilitering.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, aktivitetshandledare, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Snabbfakta

 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022
 • Utbildningen startar September 2022
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 75%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom området. (Läs mer under förkunskapskrav)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

Under studietiden

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation.

Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

VISA MINDRE

Cloudutvecklare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-08-29
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-08-01
2025-08-01
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Sista ansökningsdag
Sen ansökan
Ansökan stänger
2022-08-31
Branscher
VISA MER

Cloudutvecklare

Bli molnexpert och utveckla flexibla verksamhetslösningar. Utbildningen i Cloudutveckling ger dig kunskaper inom objektorienterad programmering och lär dig att utveckla och drifta olika molnapplikationer.

Vi ger dig verktygen att hantera molnteknologier som Azure, Google och AWS. Lär dig utveckla system med god kodstandard och struktur, versionshantering och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD).

Som Cloudutvecklare kommer du att ingå i ett nära samarbete med ditt team. Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig att utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum. I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Snabbfakta

 • Startar Augusti/september 2022, 2023 och 2024
 • Längd 400 Yh-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Matematik 2c och Programmering 1
 • Praktik 100 YH-poäng (LIA)
 • CSN- Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Karriär
Utbildningen förbereder dig inför en yrkesroll som Cloudutvecklare, en kompetens som har stor efterfrågan i IT-branschen. Allt fler företag använder molnbaserade tjänster. Oavsett om du kommer arbeta vidare via ett konsultbolag eller med egna projekt i en organisation, är behovet av kompetens inom molnutveckling stort.

Efterfrågad utbildning
Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på Cloudutvecklare och -arkitekter är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom de områden utbildningen behandlar.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket.

Utbildningsplan
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

 • Objektorienterad programmering i, 30 Yh-poäng
 • Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 60 Yh-poäng
 • Från kund till produkt, 10 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng
 • Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Objektorienterad programmering , 30 Yh-poäng
Kursen är till för att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i syfte att skapa en stabil grund att bygga vidare på i senare kurser. Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla mjukvara med något av de vanligaste objektorienterade språken och ha förmåga att skriva kod som uppfyller krav på korrekthet, läsbarhet och funktionalitet.

Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 60 Yh-poäng
Kursen är till för att ge den studerande förståelse för att utifrån ett problem implementera algoritmer samt testa och kvalitetssäkra dessa. Kursen kommer varva teoretiska studier med ett praktiskt projektarbete. Under kursen kommer den studerande träna på testdriven utveckling (TDD) och se fördelarna med detta samtidigt som kunskaperna i objektorienterad programmering fördjupas. Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda tidigare befäst kunskap till att driva mjukvaruprojekt genom en testdriven metodik.

Under kursen kommer den studerande även få kunskap inom algoritmer, abstrakta datastrukturer, beräkning av algoritmers effektivitet (O(n)) och rekursion. Efter avslutad kurs skall studerande besitta kunskaper i bland annat problemlösning, felsökning, TDD, kodkvalitet och kvalitetssäkring. Den studerande kommer också att ha förståelse för designmönster och praktisk kunskap om API:er, databaser och nätverk efter avslutad kurs.

Från kund till produkt, 10 Yh-poäng
Kursens syfte är att skapa en förståelse hos den studerande om vad det innebär att arbeta utifrån kravställning samt hur problematik i området kan hanteras effektivt. Under kursen kommer även den studerande även få en introduktion till UXdesign (User Experience, användarupplevelse). Efter avslutad kurs har den studerande ett vidare perspektiv på hur ett projekt kan se ut och en bredare bild av problematik inom mjukvaruutveckling samt hur en utvecklare kan tänkas agera.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsultoch affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng
Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till cloud som koncept samt introduktion till Azure, Google och AWS cloudmiljöer. Efter avslutad kurs kommer den studerande besitta kunskap i vad en cloudmiljö är och hur utveckling sker i dessa miljöer samt kunskap om relevant terminologi inom området. Utöver detta kommer den studerande även ha kunskap kring verktyg som används för utvecklingen i cloud samt förståelse för problematik som kan uppstå i cloudmiljöer.

Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande förståelse för hur man bedriver utveckling i cloudmiljö med fokus på containerteknologi, med exempelvis Docker eller Kubernetes. Under kursen kommer den studerande även få kunskap i continuous integration (CI/CD). Den studerande får också kunskap i att utvärdera och integrera molntjänster för att lösa vanliga problem som inloggning och datalagring samt terminologi kopplat till dessa ämnen.

Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng
Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap i vad en skalbar applikation är och problemställningar kring detta område. Efter avslutad kurs har den studerande lärt sig grunderna i att skapa kostnadseffektiva och skalbara molnlösningar, inklusive continuous delivery och continuous deployment (CI/CD). Kursen ger den studerande en introduktion till serverlesskonceptet, horisontell skalning, lastbalansering och skalbar datalagring och binder detta till befintlig kunskap om exempelvis Kubernetes.

Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng
Kursen ger den studerande kunskap i att drifta en molnapplikation samt hantera säkerhet i denna. Kursen ger även en introduktion till Infrastructure-as-Code (IaC) och observability i molnmiljö. Syftet med kursen är också att binda ihop förståelseen för containerteknologi och CI/CD från tidigare kurser med verktyg för att validera, drifta och övervaka de utvecklade applikationerna. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens att paketera och publicera mjukvara, sätta upp och arbeta med data i containerbaserad arkitektur samt att automatisera integrations- och publiceringsprocesser. Den studerande har också fått en sammanhållande bild av miljön och teknikerna de kommer arbeta med i framtiden.

Examensarbete, 40 Yh-poäng
Den studerande ska under kursen undersöka och, med viss handledning, sätta sig in i en IT-relaterad teknik, programvara eller programmeringsspråk som de tidigare inte besitter kunskap kring. Syftet med uppgiften är att den studerande tränar sin förmåga att självständigt hantera sin egen kompetensutveckling samt att presentera sin kompetens i form av en “portfolio”. I kursen ingår även att sammanställa en rapport och genomföra en muntlig presentation av vald teknik, programvara eller programmeringsspråk för en i förväg definierad mottagare (exempelvis den studerandes LIAföretag). Presentationen ska även innehålla en demonstration av något den studerande byggt med vald teknik, programvara eller programmeringsspråk.

Lärande i arbete, 100 Yh-poäng
Syftet med kursen är att den studerande får erfarenhet av att arbeta ute på ett företag som en del av ett team. Den studerande tillämpar sina kunskaper i ett skarpt projekt och tar gradvis mer och mer ansvar. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa på erfarenhet av cloudutveckling i ett skarpt projekt.

VISA MINDRE

IT-projektledare

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
Utbildningsslut
2024-02-28
Antal poäng
320 YH-poäng (ca 1.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Ser du en framtid inom IT och ledarskap?

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll som kräver god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Snabbfakta

 • Längd 320 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 samt 12 månader arbetslivserfarenhet i ansvarstagande befattning
 • Praktik 16 veckor, 80 YH-poäng (LIA)
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart augusti/september 2022
 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022

Lär dig att arbeta i en föränderlig miljö och att vägleda andra genom projekts oundvikliga upp- och nedgångar. Vi ger dig verktygen att leda en grupp, lägga upp en strategi och hantera kritiska tidsplaner. För oss är det viktigt att du som studerar får det stöd som du behöver från lärare såväl som utbildningsledare och ledningsgrupp.

Genom ett kontinuerligt samarbete, ger vi både arbetsliv och elever möjligheten att bygga viktiga relationer. Utbildningens andra termin består ut av en 16 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.  

Karriär
Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke med hög efterfrågan. Efter utbildningen har du stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter och kan jobba som bland annat IT-projektledare, produktionsledare, agil projektledare eller koordinator inom IT-projekt. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Efterfrågad utbildning
IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Utbildningsplan
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

 • Grupputveckling, 20 Yh-poäng
 • Projektmetodik, 40 Yh-poäng
 • Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng
 • Ledarskap, 25 Yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng
 • Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng
 • Förändringsledning, 20 Yh-poäng
 • Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 80 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng

Grupputveckling, 20 Yh-poäng
Syftet med denna kurs är att ge de studerande kunskaper i vetenskapliga metoder, teorier, modeller och begrepp inom projektledning med fokus på projektgruppen. Målet med kursen är att de studerande skall få färdigheter i att tillämpa grupputvecklingsprocesser och kompetens att leda och utveckla projektgruppen. Under kursen kommer de studerande arbeta i projektgrupper med olika case och positioner samt få insyn i hur man kan mäta effektiviteten i team och grupper och hitta förbättringsmöjligheter.

Projektmetodik, 40 Yh-poäng
Målet med kursen är att ge en gedigen kunskap om hur man bedriver IT- projekt med hjälp av olika metoder. I kursen ingår projektprocessens olika steg som förstudie, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. De två vanligaste projektmetoderna (agil och vattenfall) gås igenom grundligt med fokus på agil projektmetodik, då den är vanligast i IT- branschen. Deltagaren får också goda färdigheter i att planera, strukturera och leda ett projekt samt kontinuerligt följa upp hur projektet framskrider enligt plan, samt vid behov genomföra justeringar, kommunicera risker osv.

Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng
I denna kurs får den studerande lära sig grunderna om dator- och nätverksteknik samt grunderna i mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att lära grunderna kring hårdvara och mjukvara i datorer, olika typer av datorer och deras tillämpningsområden. Vidare kommer grunderna kring olika typer av nätverk och molnteknik att beröras samt deras tillämpningsområden. I kursen kommer den studerande även att få lära sig grundläggande mjukvaruutveckling samt IT-terminologi.

Ledarskap, 25 Yh-poäng
Centralt i kursen är självkännedom och förståelse för vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Under kursen kommer deltagarna använda olika metoder och tekniker för självreflektion. Deltagarna kommer också få goda kunskaper om olika ledarteorier och ledarverktyg för att skapa bästa förutsättningar för ett gott ledarskap som motiverar och utvecklar medarbetare, inklusive att bygga tillit och förtroende.

Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng
Syftet med denna kurs är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och säljkommunikation samt en förståelse för den kommersiella delen i ett projekt och för en projektledare. Den studerande ska få kunskaper i att tillämpa olika arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder. Den studerande får också kunskaper i företagsekonomi och ekonomiska termer inriktat mot projektredovisning.

Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng
I denna kurs får den studerande fördjupad kunskap om dator- och nätverksteknik. Fördjupning sker även inom virtualisering och molnteknik samt inom mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att få grundläggande kunskaper inom IT-säkerhet samt en översikt över olika ramverk som används inom IT samt deras tillämpningsområden. Vidare kommer den studerande att få en översikt över trender och den tekniska utvecklingen inom IT området.

IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng
Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. De studerande ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept.

De studerande lär sig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4. Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Förändringsledning, 20 Yh-poäng
Denna kurs ger den studerande kunskap och verktyg för ett modernt och fokuserat förändringsarbete. Den centrala aspekten grundar sig i hur det är att leda människor i förändring. Den studerande kommer också att få insikt i etablerade modeller som används av de flesta organisationer, till exempel ADKAR-modellen. Praktiska moment varvas med teoretiska inslag, verkliga case ligger till underlag för dialog och uppgifter under lektionerna.

Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng
Syftet med denna kurs är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i IT-projektledning med agila arbetssätt. Fokusområdena är systemutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt och utvecklingsprojekt i mobilapp eller webb. Efter fullföljd kurs ska den studerande ha motsvarande kunskaper för att agera i en roll som Scrum Master, produktägare eller motsvarande.

Lärande i arbete, 80 Yh-poäng
Under kursen tillämpar de studerande sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och fördjupar sina praktiska kunskaper och färdigheter i det dagliga arbetet som IT-projektledare. Beroende på LIA-företag och typ av projekt kan arbetsuppgifterna variera något beroende på var i fasen projektet är i, men de huvudsakliga praktiska momenten ska vara direkt relaterade till lärandemålen i utbildningen.

Examensarbete, 30 Yh-poäng
De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport av det undersökta arbetsområde/process som de har deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom IT-projektledning.

VISA MINDRE

Javautvecklare - Integration

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-08-01
2025-08-01
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
VISA MER

Javautvecklare - Integration

Var med och skapa den digitala framtiden genom kodning. En utbildning till Javautvecklare - Integration ger dig möjligheten att skapa program genom att kombinera logik med kreativitet.

Integration är en vital del i dagens programvaruutveckling och en förutsättning för företag att nå framgång och nyttja den fulla potentialen av digitalisering. Du som har ett intresse för teknik, gillar utmaningar och att samarbeta med andra människor kommer i rollen som Integrationsutvecklare inom Java bidra till företagens innovationskraft, tillväxt, expansion och därmed konkurrenskraft.

Som utvecklare kan du till exempel komma att arbeta med säkerhet, analys och utredning, integrationsarkitektur/lösningar, utveckling och testning samt produktionssättning och övervakning av integrationer.

Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20-veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Snabbfakta

 • Startar 16 januari 2023
 • Längd 400 Yh-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Praktik 20 veckor, 100 YH-poäng (LIA)
 • Särskilda förkunskaper Matematik 2c, Programmering 1 Behörighetsgivande förutbildning erbjuds preliminärt under sommaren 2022
 • CSN Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Ansökningsperiod juli - oktober 2022

Karriär
Den snabba utvecklingen inom IT-branschens olika områden har ökat behovet av skickliga kodare och efterfrågan på kompetenser inom programmering är stor. Efter din utbildning kan du jobba som bland annat backendutvecklare, fullstackutvecklare, frontendutvecklare eller IT-arkitekt. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Efterfråga utbildning
Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom Java är stor. IT- företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på Java som är ett av världens största programmeringsspråk.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket, som IT-arkitekt, data scientist och projektledare är några av de närliggande roller som kan vara aktuella.

Utbildningsplan
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Objektorienterad programmering i Java, 40 Yh-poäng
 • Design och arkitektur, 30 Yh-poäng
 • Kvalitetssäkring i Java, 40 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Agil mjukvaruutveckling, 20 Yh-poäng
 • Automation, 30 Yh-poäng
 • Integration, 50 Yh-poäng
 • DevOps och Continuous Integration (CI/CD), 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • LIA, 100 Yh-poäng

Objektorienterad programmering i Java, 40 Yh-poäng
Kursen är till för att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i Java i syfte att skapa en stabil grund att bygga vidare på i senare kurser. Målet med kursen är att den studerande ska kunna förstå och använda sig av programmeringsspråket Java för att skriva kod som uppfyller krav på korrekthet, läsbarhet och funktionalitet.

Design och arkitektur, 30 Yh-poäng
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom Java i syfte att utöka sin förståelse för mjukvaruutveckling. Kursen ökar perspektivet hos den studerande kring hur ett program kan se ut, hur ett program kan följa designmönster samt vad en databas är och hur den passar in. Kursen kommer även innefatta vad ett API är (Exempelvis JDBC), hur det används och hur det kan användas i en applikation.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna planera, designa och implementera program byggda i Java som har en koppling till en databas samt följer ett känt designmönster (Exempelvis MVC). Efter avslutad kurs skriver de studerande tydliga, genomtänkta och strukturerade program samt har ett större perspektiv av applikation kan se ut.

Kvalitetssäkring i Java, 40 Yh-poäng
Kursen är till för att ge den studerande förståelse för att utifrån ett problem implementera algoritmer samt testa och kvalitetssäkra dessa. Under kursen kommer den studerande träna på testdriven utveckling (TDD) och se fördelarna med detta arbetssätt, samtidigt som kunskaperna i Java fördjupas. Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda tidigare befäst kunskap till att driva mjukvaruprojekt i Java genom en testdriven metodik.

Under kursen kommer den studerande även få kunskap inom algoritmer, abstrakta datastrukturer, beräkning av algoritmers effektivitet (O(n)) och rekursion. Efter avslutad kurs skall studerande besitta kunskaper i bland annat problemlösning, TDD, unit-tester och kvalitetssäkring.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsultoch affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Agil mjukvaruutveckling, 20 Yh-poäng
Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att arbeta med ett agilt arbetssätt där team tillsammans och stegvis levererar värde till kunder och användare. Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse och grunder inom agila metoder som t ex Scrum. Den studerande ska samtidigt få en teoretisk inblick i hur man arbetar med traditionella projektmodeller, detta för att kunna vara öppen för olika metoder som man kan komma i kontakt med i yrkeslivet.

Automation, 30 Yh-poäng
Kursens mål är att lära de studerande vad automatiserad programvara är och hur den kan användas samt skapas men också när det är lämpligt att använda sig av detta. Under kursen kommer de studerande få möta frågeställningen vad det innebär att bygga ut mänsklig interaktion ur en programvara. De studerande kommer också få kunskap kring olika tekniker däribland Makro och RPA. Efter avslutad kurs kommer de studerande ha praktisk kunskap i att bygga automatiserad programvara och kunskap kring när och varför dessa ska implementeras.

Integration, 50 Yh-poäng
Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för komplexiteten i dagens IT-landskap. Det är sällan enbart en applikation är lösningen till ett problem utan ofta behövs ytterligare programvara. Därav får de studerande lära sig vad integration innebär och vad en teknikstack är. Under kursen kommer det även läras ut hur en integrationsplattform används exempelvis MuleSoft. De studerande kommer också under kursen få kunskap i molntjänster, Rest-API, Batch-jobb, Json och OData.

Under kursen kommer det även läggas en del tyngd i felsökning och med hjälp av Automations kursen skapa en integrationslösning. Efter avslutad kurs kommer de studerande ha en betydligt större förståelse av hur flera programvaror kan kopplas ihop och bredare förståelse av IT-landskap samt svårigheter hos företag vid frågeställningar kring integration

DevOps och Continuous Integration (CI/CD), 40 Yh-poäng
Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att automatiserat lösa problem genom att använda DevOps metodik. I kursen får de studerande även kunskap i CI/CD, containerteknologi och versionshantering. Kursen börjar med att gå igenom metodik, terminologi och begrepp. Därefter följer ett projektarbete där de studerande tillämpar kunskaper och färdigheter från tidigare kurser.

Under kursen får den studerande teoretiska kunskaper om DevOps kombinerat med praktiska färdigheter i att använda de verktyg och arbetssätt som ingår i DevOps och CI/CD. Den studerande kommer under kursen implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker via cloud computing. Efter avslutad kurs har den studerande kompetens att arbeta praktiskt med ovanstående samt använda exempelvis Kubernetes som stöd.

Examensarbete, 40 Yh-poäng
De studerande ska under kursen undersöka och, med viss handledning, sätta sig in i en IT-relaterad teknik/programvara/programmeringsspråk som de tidigare inte besitter kunskap kring. Syftet med uppgiften är att den studerande tränar sin förmåga att självständigt hantera sin egen kompetensutveckling. I kursen ingår även att sammanställa en enkel rapport och att genomföra en muntlig presentation av vald teknik/programvara/ programmeringsspråk för en i förväg definierad mottagare (exempelvis den studerandes LIA-företag).

Lärande i arbete (LIA), 100 Yh-poäng
Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter genom praktisk tillämpning inom ett eller flera av de arbetsområden som studerats under utbildningen, t.ex. systemutveckling i Java, automation eller integration. Beroende på LIA-företag kan arbetsuppgifterna variera men de huvudsakliga praktiska momenten ska vara direkt relaterat till lärandemålen i utbildningen.

VISA MINDRE

Moln- och virtualiseringsspecialist

Studietakt / Ort
Utbildningsstart
2022-09-01
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-08-01
2025-08-01
Antal poäng
400 YH-poäng (ca 2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
VISA MER

Moln- och virtualiseringsspecialist

Var med och forma framtidens virtuella verksamheter. Som moln- och virtualiseringsspecialist ansvarar du för planering av infrastruktur - oavsett om den finns i molnet eller fysiskt på plats.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör det möjligt att dela kapacitet mellan olika instanser i servrarna. Lär dig att bygga infrastrukturnät i Windows Server och få kunskaper i nätverksarkitektur med ett stort fokus på IT-säkerhet.

Snabbfakta

 • Längd 400 Yh-poäng (cirka 2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Dator- och nätverksteknik samt Datorteknik 1a
 • Behörighetsgivande förutbildning eventuellt våren 2022
 • Praktik 16 veckor, 90 Yh-poäng (LIA)
 • CSN Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart augusti/september 2022
 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022

Var en del av en kreativ utbildningsmiljö som blandar teori med praktiska moment från verkligheten. Vi ger dig kunskaperna och verktygen för att sätta upp hårdvara, konfigurera servrar och administrera funktioner och roller. Genom implementering av molnbaserade lösningar möjliggörs både kostandsoptimering och effektivitet.

Vi ger dig fördjupade kunskaper inom molnplattformarna Microsoft Azure och Amazon AWS och lär dig att forma och drifta applikationer. Vi lär dig också hur du bygger och sätter upp tjänster inom Windows 365 så som Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint och Microsoft Teams. I kursens examensarbete väljer du själv det språk eller teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom.

Utbildningen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period där du får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Karriär
Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system. Även molntjänster har kommit att bli en värdefull del i företagens affärsstrategier och det finns ett stort behov av bred kompetens inom området. I januari 2021 hade så många som 15 av 17 studerande på utbildningen ett nytt jobb i anslutning till examen. Efter din utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat molnspecialist, virtualiseringsspecialist eller IT-tekniker. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Efterfrågad utbildning
Yrkeshögskolan har som syfte att utbilda inom efterfrågade områden. Generell för hela Sverige har 9 av 10 jobb ett år efter examen inom utbildningsområdet.

För våra studerande som tog examen januari 2021 hade 15 av 17 jobb vid examen.

Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Datacentertekniker
 • Drifttekniker, data
 • IT-tekniker, support
 • Molnspecialist
 • Windowstekniker
 • Virtualiseringsspecialist

Utbildningsplan
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

Kurser

 • Microsoft server, 30 Yh-poäng
 • Active Directory, 30 Yh-poäng
 • Servervirtualisering, 30 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Microsoft Exchange, 20 Yh-poäng
 • Microsoft Sharepoint, 35 Yh-poäng
 • Microsoft Teams, 35 Yh-poäng
 • Support, 10 Yh-poäng
 • Azure, 40 Yh-poäng
 • AWS, 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 90 Yh-poäng

Microsoft server, 30 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande kunskaper om nätverksarkitektur- och topologier, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Server. Den studerande kan självständigt bygga ett driftsäkert Window Server infrastrukturnät. Den studerande har färdigheter att installera, konfigurera och administrera Microsoft Server 2016 både med scriptspråket PowerShell och System Center Configuration Manager. Kursen förbereder de studerande till en certifiering inom Microsoft Server.

Active Directory, 30 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper om katalogtjänsten Active Directory och dess olika tjänster. Den studerande har färdighet att självständigt installera och administrera katalogtjänsten i ett företags/organisations infrastrukturs miljö. Den studerande har kompetens att självständigt installera/konfigurera och administrera Active Directory, Azure AD, ADFS samt underliggande funktioner både i det grafiska gränssnittet samt med PowerShell.

Servervirtualisering, 30 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande grundläggande kunskaper inom virtualiseringsteknik och fördjupade kunskaper i servervirtualisering med Hyper-V och VMware. Den studerande har fördjupade färdigheter i att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens att självständigt installera, konfigurera och administrera Hyper-V Och VMware.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsultoch affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Microsoft Exchange 20, Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande kunskaper om topologier, olika säkerhetsaspekter från bland annat Azure AD, samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Exchange, både för lokal installation och i molntjänsten Office 365.

Microsoft SharePoint, 35 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft SharePoint och dess flödeshantering samt säkerhetsaspekter kopplat till tjänster såsom Microsoft AD och Azure AD. Den studerande kan självständigt bygga en driftsäker Microsoft Sharepointmiljö, såsom intranät, fildelning samt delar av övriga tjänster som ingår i Office 365.

Microsoft Teams, 35 Yh-poäng
Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper om plattformen Microsoft Teams och dess olika funktioner och tjänster. Den studerande har färdighet att självständigt installera och administrera Microsoft Teams och dess flödeshantering i ett företags/organisations infrastruktursmiljö. I kursen lär sig den studerande plattformens uppbyggnad för att konfigurera och sätta upp funktionalitet utifrån ett företags behov.

Support, 10 Yh-poäng
Under kursen ligger fokus på kommunikation och dokumentation kopplat till att arbeta med support. Efter avslutad kurs har den studerande färdighet i att formulera tekniskt avancerad information med en terminologi som är tillgänglig för kunden. Den studerande har även färdighet i att registrera supportärenden i något av de vanligaste ärendehanteringssystemen.

Azure, 40 Yh-poäng
Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i molnplattformen Microsoft Azure och dess tjänster, verktyg och mallar. De studerande får praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och drifta Microsoft Azure och utforma och hantera appar för företag och mobil. Den studerande får kunskaper i felhantering, hur de ska identifiera problem och undersöka optimeringsmöjligheter. Den studerande ska också få kunskap om migrering av befintliga applikationer, miljöer och molnet. Vidare, kursen syftar till att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet men också integritetsperspektivet (PUL, GDPR), i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

AWS, 40 Yh-poäng
Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Examensarbete, 30 Yh-poäng
De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport utav det undersökta arbetsområde/process som de deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom ett företags eller en organisations IT verksamhet. De studerande ska få kunskap i att skriva en rapport och ska beskriva till exempel syfte, teori, metod, resultat och analys.

Lärande i arbete, 90 Yh-poäng
Syftet med kursen är att ge den studerande ska få möjlighet att tillämpa sina inhämtade kunskaper och få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter i ett teknik- och arbetsområde som studerats under kursen innan LIA-perioden.

Välkommen att skicka in din ansökan!

VISA MINDRE