Sverigehälsan

Hälsa och välmående börjar med kunskap. 

SVERIGEHÄLSAN ger dig verktygen för att ta nästa steg i din personliga och yrkesmässiga utveckling. Sverigehälsan erbjuder utbildning, handledning och implementeringsstöd för privata och offentliga verksamheter inom vård, omsorg, stöd och behandling samt HR- och personalrelaterade utbildningar och hälsoutvecklande insatser för företag och organisationer.

Sverigehälsan har också ett stort utbud av öppna utbildningar för dig som arbetar med andra människors hälsa och välmående - världens viktigaste jobb.


Alla öppna utbildningar →
 

Skräddarsydd utbildning?
Vi anpassar våra insatser efter era önskemål och behov. Varmt välkommen att höra av dig för en konsultation. 

Vi erbjuder bland annat utbildning inom: 

  • Krishantering & krisstöd 

  • Samtal och bemötande (t.ex. Motiverande samtal) 

  • Organisationspsykologi (t.ex. OBM) 

  • KBT- och psykoterapiutbildning 

  • Funktionshinderområdet (NPF) 

  • Hälso- och friskvårdsinsatser 

  • Stress & stresshantering

Förfrågan →

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Sverigehälsan

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – Steg 1

KBT är idag den snabbast växande terapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på behandlare med rätt kompetens och utbildningsbakgrund. KBT används inom många områden, bland annat vid arbete i skolan och i arbete med organisation och utveckling.

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg 1

En utbildning för dig som vill ha redskap för att främja psykisk hälsa och personlig utveckling hos dina klienter med hjälp av psykodynamiskt inriktat stöd och behandling. Du som söker denna utbildning är troligtvis behandlande personal inom t.ex. primärvård, psykiatri, skola, kyrka och socialtjänst eller liknande.

Föreståndarutbildning – HVB och LSS

Sverigehälsan har i samarbete med representanter från arbetslivet skräddarsytt en processinriktad utbildning för föreståndare och blivande föreståndare för hem för vård och boende – HVB, SoL-boende och LSS-verksamheter.

A-CRA, CRA och ACC

Utbildning i de manualbaserade behandlingsprogrammen A-CRA och CRA för ungdomar och vuxna som kämpar med skadligt bruk och beroende samt i eftervårdsprogrammet ACC.

Ettårig KBT-utbildning

Den här utbildningen ger dig verktyg för att ge bästa möjliga bemötande av människor i olika situationer med olika förutsättningar. Utbildningen vänder sig till dig som förstår att KBT kommer hjälpa dig i ditt arbete med kunder, klienter, elever och medarbetare som du möter i utmanande situationer. Vi ger dig verktygen!

Familjebehandling med KBT

Familjebehandling med KBT vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper och effektiva KBT-verktyg i ditt arbete med barn, unga och familjer inom skola, behandling, omsorg, psykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, HVB-hem eller i annan verksamhet där du kommer i kontakt med familjer.

Kris och krisstöd

Den här utbildningen riktar sig till dig som möter personer eller anhöriga som uppvisar krisreaktioner av olika slag. Den är speciellt relevant för dig som möter personer direkt eller nära inpå händelsen, exempelvis inom akutsjukvård, specialistvård, företagshälsovård eller primärvård. Men också för dig som följer individer över tid med krisstödjande insatser som inom habilitering och rehabilitering.

Lågaffektivt bemötande

I vår utbildning i lågaffektivt bemötande ligger stort fokus på hur vi får till förhållningssättet i det dagliga arbetet. För att lyckas med implementering av förhållningssättet krävs konkreta verktyg. Med dessa verktyg blir du medveten om vad som händer med dig själv i olika situationer och sammanhang är en förutsättning för att lyckas i med metoden.

Missbruksbehandling med KBT

Substansmissbruk är idag ett stort problem för många människor. Den här utbildningen ger dig ökade kunskaper kring riskbruk, beroende och missbruk samt användbara KBT-verktyg för att arbeta med dessa problemområden. Vi belyser hur användandet av substanser samt olika former av spelande kan utvecklas till missbruk/beroende och hur du utreder, behandlar och arbetar med återfallsprevention.

Motiverande samtal (MI)

Under utbildningen får du redskap att använda i dina samtal med klienter, patienter, medarbetare och kollegor. Du kan använda MI-samtal överallt där dialog är en viktig del av arbetet såsom hälso- och sjukvård, friskvård, omsorg, socialtjänst, skola, äldrevård och psykiatri.

NPF och tydliggörande pedagogik

Utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och tydliggörande och autonomistödjande pedagogik. Genom att anpassa i vardagen förhindrar och förebygger vi mycket mänskligt lidande och hjälper personer med NPF att få en bättre fungerande liv.

OBM – beteendeanalys inom organisation

Beteendeproblem av olika slag och bristande kommunikation uppstår ofta inom organisationer. Utbildningen kommer ge dig fördjupade kunskaper och effektiva verktyg för att arbeta med små och stora organisationer. OBM (Organizational Behavior Management) är en väl beprövad metod för att hjälpa både enskilda individer och hela grupper inom en organisation

Parterapi med KBT

Den här utbildningen vänder sig till dig som i olika sammanhang träffar par som har problem. Det kan vara vid en privat mottagning, inom sjukvården, socialtjänsten eller någon annanstans där du känner att du behöver konkreta verktyg. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att utreda problematiken och vidta lämpliga åtgärder. Det ingår även medling och andra viktiga samtalsverktyg som du kan behöva för att hjälpa paret.

PATRIARK-V2 – Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är vanligtvis unga och sårbara. På vår utbildning i PATRIARK-V2 lär du dig de strukturerade professionella riktlinjerna för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld. Utbildningen ger dig också behörighet att utföra bedömningar. Vi utgår från den nya uppdaterade manualen PATRIARK-V2 och går igenom ett fiktivt fall och en riskbedömning.

SARA-V3 – Bedömning av risk för partnervåld

En utbildning där du lär dig göra manualbaserade riskbedömningar för våld i nära relation enligt SARA-V3. Partnervåld är idag ett stort samhällsproblem och våldet tenderar att vara repetitivt och gränsöverskridande. Under den här utbildningen lär du dig göra professionella bedömningar och hantera risker vid hot om partnervåld. Genomförd utbildning ger dig behörighet att använda SARA-V3.

Stresshantering med KBT

En utbildning i stresshantering som ger dig effektiva KBT-verktyg för att hjälpa dig själv eller andra med stressrelaterad problematik. Med rätt verktyg kan vi lära oss att möta stress, motverka stressrelaterad ohälsa och förebygga stressrelaterade sjukskrivningar och hitta effektiva vägar fram för stresshantering. Under utbildningen lägger vi stort fokus på att förmedla vetenskapligt grundad kunskap om hur vi fungerar vid stress och att lära ut förebyggande åtgärder och KBT-verktyg som är direkt tillämpningsbara vid stress.

Trauma och PTSD

En trauma-utbildning med fokus på bemötande, stöd och behandling från ett KBT-perspektiv som riktar sig främst till dig som är yrkesverksam inom vård, skola och omsorg där man möter människor som upplevt svåra händelser. Utbildningen passar dig som i ditt arbete möter människor som upplevt svåra händelser som utsatthet för våld, sexuella övergrepp, krig, allvarliga olyckor eller liknande och vill öka din kunskap om trauma, traumatisering och PTSD.